«... facendo loro conoscere, con una spiegazione breve e facile, i vizi che devono fuggire e le virtù che devono praticare, per evitare la pena eterna e conseguire la gloria celeste.» Conc. di Trento, Sess. V, Secondo decreto: Sulla lettura della s. scrittura e la predicazione.


«... predicando non sè stessi, ma Cristo Crocefisso, con una grave e nitida maniera di predicare, secondo la dottrina della Chiesa cattolica e de' Padri, annunziino chiaramente ed apertamente a' popoli i i dommi e i precetti della nostra santissima religione, facciano conoscere ad ognuno i doveri loro proprî, e richiamino tutti dal mal fare, li infiammino alla pietà, affinchè i fedeli istruiti salutevolmente, e riformati dalla parola di Dio, fuggano tutt'i vizî, seguano le virtù, e così possano evitare le pene eterne e conseguire la gloria del cielo.» Papa Pio IX, Lett. Enciclica Qui Pluribus, 9 Novembre 1846.«E questa virtù propria e singolare delle Scritture, che viene dalla divina ispirazione dello Spirito Santo, è quella che conferisce autorità all'oratore sacro, offre l'apostolica libertà di parole, dona vigorosa e vittoriosa eloquenza. Chi, infatti, nel predicare comunica lo spirito e la forza del Verbo divino, non predica soltanto a parole, ma anche nella virtù e nello Spirito Santo e in molta pienezza [33]. Si può dunque affermare che agiscono senza ordine e improvvidamente coloro che tengono prediche sulla religione ed enunciano precetti divini servendosi quasi esclusivamente di parole di scienza e di prudenza umana, appoggiandosi più su argomenti propri che non su quelli divini. Di conseguenza tali prediche, per quanto appoggiate sullo splendore dello stile, riescono fiacche e fredde, perché mancanti del fuoco della parola di Dio: ben lontane quindi da quella forza di cui essa è ricca: La parola di Dio, infatti, è viva ed efficace e più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito [34]. Quantunque anche i più saggi debbano ammettere che si trova nelle sacre Scritture una mirabile, varia e copiosa eloquenza degna di cose grandi - cosa che sant'Agostino vide chiaramente e dimostrò eloquentemente - [35], tuttavia ciò è confermato anche dall'esperienza stessa dei più eccellenti oratori sacri, i quali, grati a Dio, ebbero ad affermare di dover la loro fama soprattutto all'assiduo uso e pia meditazione della Bibbia.» Papa Leone XIII, Lett. Enc. Providentissimus Deus 18 nov. 1893.

San Pio X

Motu proprio

Sacrorum Antistitum

(1° settembre 1910)

MOTU PROPRIO

quo quaedam statuuntur leges ad modernismi periculum propulsandum.

Sacrorum antistitum neminem latere arbitramur, vaferrimum hominum genus, modernistas, persona quam induerant illis detracta per encyclicas Litteras Pascendi dominici gregis [1], consilia pacis in Ecclesia turbandae non abiecisse. Haud enim intermiserunt novos aucupari et in clandestinum foedus ascire socios, cum iisque in christianae reipublicae venas opinionum suarum virus inserere, editis libris commentariisque suppresso aut mentito scriptorum nomine. Haec audaciae maturitas, per quam tantus Nobis inustus est dolor, si perlectis iterum memoratis Litteris Nostris, consideretur attentius, facile apparebit eius moris homines haud alios esse quam quos ibi descripsimus, adversarios eo magis timendos, quo propiores; ministerio suo abutentes ut venenatam hamis escam imponant ad intercipiendos incautos, doctrinae speciem circumferentes, in qua errorum omnium summa continetur.

Hac lue diffluente per agri Domini partem, unde laetiores essent exspectandi fructus, quum omnium Antistitum est in catholicae fidei defensione laborare, summaque diligentia cavere, ne integritas divini depositi quidquam detrimenti capiat, tum ad Nos maxime pertinet Christi Servatoris imperata facere, qui Petro, cuius principatum, licet indigni, obtinemus, dixit: Confirma fratres tuos. Hac nempe de causa, hoc est, ut in praesenti dimicatione subeunda confirmentur bonorum animi, opportunum duximus memorati Nostri documenti sententias et praescripta referre hisce verbis expressa:

«Vos oramus et obsecramus, ne in re tam gravi vigilantiam, diligentiam, fortitudinem vestram desiderari vel minimum patiamini. Quod vero a vobis petimus et expectamus, idipsum et petimus aeque et expectamus a ceteris animarum pastoribus, ab educatoribus et magistris sacrae iuventutis, imprimis autem a summis religiosarum familiarum magistris.

I. Ad studia quod attinet, volumus probeque mandamus ut philosophia scholastica studiorum sacrorum fundamentum ponatur. — Utique, si quid a doctoribus scholasticis vel nimia subtilitate quaesitum, vel parum considerate traditum; si quid cum exploratis posterioris aevi doctrinis minus cohaerens, vel denique quoquo modo non probabile; id nullo pacto in animo est aetati nostrae ad imitandum proponi [2] — Quod rei caput est, philosophiam scholasticam quum sequendam praescribimus, eam praecipue intelligimus quae a sancto Thoma Aquinate est tradita: de qua quidquid a Decessore Nostro sancitum est, id omne vigere volumus, et qua sit opus instauramus et confirmamus, stricteque ab universis servari iubemus. Episcoporum erit, sicubi in Seminariis neglecta haec fuerint, ea ut in posterum custodiantur urgere atque exigere. Eadem religiosorum Ordinum moderatoribus praecipimus. Magistros autem monemus ut rite hoc teneant, Aquinatem vel parum deserere, praesertim in re metaphysica, non sine magno detrimento esse. Parvus error in principio, sic verbis ipsius Aquinatis licet uti, est magnus in fine [3].

Hoc ita posito philosophiae fundamento, theologicum aedificium extruatur diligentissime. — Theologiae studium, Venerabiles Fratres, quanta potestis ope provehite, ut clerici e Seminariis egredientes praeclara illius existimatione magnoque amore imbuantur, illudque semper pro deliciis habeant. Nam in magna et multiplici disciplinarum copia quae menti veritatis cupidae obiicitur, neminem latet sacram Theologiam ita principem sibi locum vindicare, ut vetus sapientum effatum sit, ceteris scientiis et artibus officium incumbere, ut ei inserviant ac velut ancillarum more famulentur [4]. — Addimus heic, eos etiam Nobis laude dignos videri, qui, incolumi reverentia erga Traditionem et Patres et ecclesiasticum magisterium, sapienti iudicio catholicisque usi normis (quod non aeque omnibus accidit) theologiam positivam, mutuato ab historia lumine, collustrare studeant. Maior profecto quam antehac positivae theologiae ratio est habenda: id tamen sic fiat, ut nihil scholastica detrimenti capiat, iique reprehendantur utpote qui modernistarum rem gerunt, quicumque positivam sic extollunt ut scholasticam theologiam despicere videantur.

De profanis vero disciplinis satis sit revocare quae Decessor Noster sapientissime dixit: In rerum etiam naturalium consideratione strenue adlaboretis: quo in genere nostrorum temporum ingeniose inventa et utiliter ausa, sicut iure admirantur aequales, sic posteri perpetua commendatione et laude celebrabunt [5]. Id tamen nullo sacrorum studiorum damno; quod idem Decessor Noster gravissimis hisce verbis monuit: Quorum causam errorum, si quis diligentius investigaverit, in eo potissimum sitam esse intelliget, quod nostris hisce temporibus, quanto rerum naturalium studia vehementius fervent, tanto magis severiores altioresque disciplinae defloruerint: quaedam enim fere in oblivione hominum conticescunt; quaedam remisse leviterque tractantur, et quod indignius est, splendore pristinae dignitatis deleto, pravitate sententiarum et immanibus opinionum portentis inficiuntur [6]. Ad hanc igitur legem naturalium disciplinarum studia in sacris Seminariis temperari volumus.

II. His omnibus praeceptionibus tum Nostris tum Decessoris Nostri oculos adiici oportet, quum de Seminariorum vel Universitatum catholicarum moderatoribus et magistris eligendis agendum erit. Quicumque modo quopiam modernismo imbuti fuerint, ii, nullo habito rei cuiusvis respectu, tum a regendi tum a docendi munere arceantur; eo si iam funguntur, removeantur: item qui modernismo clam aperteve favent, aut modernistas laudando eorumque culpam excusando, aut Scholasticam et Patres et Magisterium ecclesiasticum carpendo, aut ecclesiasticae potestati, in quocumque ea demum sit, obedientiam detrectando: item qui in historica re, vel archeologica, vel biblica nova student: item qui sacras negligunt disciplinas, aut profanas anteponere videntur

Hoc in negotio, Venerabiles Fratres, praesertim in magistrorum delectu, nimia nunquam erit animadversio et constantia; ad doctorum enim exemplum plerumque componuntur discipuli. Quare, officii conscientia freti, prudenter hac in re et fortiter agitote.

Pari vigilantia et severitate ii sunt cognoscendi ac deligendi, qui sacris initiari postulent. Procul, procul esto a sacro ordine novitatum amor: superbos et contumaces animos odit Deus!

Theologiae laurea nullus in posterum donetur, qui statum curriculum in scholastica philosophia antea non elaboraverit. Quod si donetur, inaniter donatus esto.

Quae de celebrandis Universitatibus Sacrum Consilium Episcoporum et Religiosorum negotiis praepositum clericis Italiae tum saecularibus tum regularibus praecepit anno MDCCCXCVI; ea ad nationes omnes posthac pertinere decernimus.

Clerici et Sacerdotes qui catholicae cuipiam Universitati vel Instituto item catholico nomen dederint, disciplinas, de quibus magisteria in his fuerint, in civili Universitate ne ediscant. Sicubi id permissum, in posterum ut ne fiat edicimus.

Episcopi, qui huiusmodi Universitatibus vel Institutis moderandis praesunt, curent diligentissime ut quae hactenus imperavimus, ea constanter serventur.

III. Episcoporum pariter officium est modernistarum scripta quaeve modernismum olent provehuntque, si in lucem edita, ne legantur cavere; si nondum edita, ne edantur prohibere.

Item libri omnes, ephemerides, commentaria quaevis huius generis neve adolescentibus in Seminariis neve auditoribus in Universitatibus permittantur: non enim minus haec nocitura, quam quae contra mores conscripta; immo etiam magis, quod christianae vitae initia vitiant.

Nec secus iudicandum est de quorumdam catholicorum scriptionibus, hominum ceteroqui non malae mentis, sed qui theologicae disciplinae expertes ac recentiori philosophia imbuti, hanc cum fide componere nituntur et ad fidei, ut inquiunt, utilitates transferre. Hae, quia nullo metu versantur ob auctorum nomen bonamque existimationem, plus periculi afferunt ut sensim ad modernismum quis vergat.

Generatim vero, Venerabiles Fratres, ut in re tam gravi praecipiamus, quicumque in vestra uniuscuiusque dioecesi prostant libri ad legendum perniciosi, ii ut exulent fortiter contendite, solemni etiam interdictione usi. Etsi enim Apostolica Sedes ad huiusmodi scripta e medio tollenda omnem operam impendat; adeo tamen iam numero crevere, ut vix notandis omnibus pares sint vires. Ex quo fit, ut serior quandoque paretur medicina, quum per longiores moras malum invaluit. Volumus igitur ut sacrorum Antistites, omni metu abiecto, prudentia carnis deposita, malorum clamoribus posthabitis, suaviter quidem sed constanter suas quisque partes suscipiant; memores quae Leo XIII in Constitutione apostolica Officiorum ac munerum [7] praescribebat: Ordinarii, etiam tamquam Delegati Sedis Apostolicae, libros aliaque scripta noxia in sua dioecesi edita vel diffusa proscribere et e manibus fidelium auferre studeant. Ius quidem his verbis tribuitur sed etiam officium mandatur. Nec quispiam hoc munus officii implevisse autumet, si unum alterumve librum ad Nos detulerit, dum alii bene multi dividi passim ac pervulgari sinuntur.

Nihil autem vos teneat, Venerabiles Fratres, quod forte libri alicuius auctor ea sit alibi facultate donatus, quam vulgo Imprimatur appellant: tum quia simulata esse possit, tum quia vel negligentius data vel benignitate nimia nimiave fiducia de auctore concepta, quod forte postremum in Religiosorum Ordinibus aliquando evenit. Accedit quod, sicut non idem omnibus convenit cibus, ita libri qui altero in loco sint innocentes, nocentes in altero ob rerum complexus esse queunt. Si igitur Episcopus, audita prudentum sententia, horum etiam librorum aliquem in sua dioecesi notandum censuerit, potestatem ultro facimus immo et officium mandamus. Res utique decenter fiat, prohibitionem, si sufficiat, ad clerum unum coercendo; integro tamen bibliopolarum catholicorum officio libros ab Episcopo notatos minime venales habendi.

Et quoniam de his sermo incidit, vigilent Episcopi ne, lucri cupiditate, malam librarii mercentur mercem: certe in aliquorum indicibus modernistarum libri abunde nec parva cum laude proponuntur. Hos, si obedientiam detrectent, Episcopi, monitione praemissa, bibliopolarum catholicorum titulo privare ne dubitent; item potioreque iure si episcopales audiant: qui vero pontificio titulo ornantur, eos ad Sedem Apostolicam deferant.

Universis demum in memoriam revocamus, quae memorata apostolica Constitutio Officiorum habet, articulo XXVI: Omnes, qui facultatem apostolicam consecuti sunt legendi et retinendi libros prohibitos, nequeunt ideo legere et retinere libros quoslibet aut ephemerides ab Ordinariis locorum proscriptas, nisi eis in apostolico indulto expressa facta fuerit potestas legendi ac retinendi libros a quibuscumque damnatos.

IV. Nec tamen pravorum librorum satis est lectionem impedire ac venditionem; editionem etiam prohiberi oportet. Ideo edendi facultatem Episcopi severitate summa impertiant.

Quoniam vero magno numero ea sunt ex Constitutione Officiorum, quae Ordinarii permissionem ut edantur postulent, nec ipse per se Episcopus praecognoscere universa potest; in quibusdam dioecesibus ad cognitionem faciendam censores ex officio sufficienti numero destinantur. Huiusmodi censorum institutum laudamus quam maxime: illudque ut ad omnes dioeceses propagetur non hortamur modo sed omnino praescribimus. In universis igitur curiis episcopalibus censores ex officio adsint, qui edenda cognoscant: hi autem e gemino clero eligantur, aetate, eruditione, prudentia commendati, quique in doctrinis probandis improbandisque medio tutoque itinere eant. Ad illos scriptorum cognitio deferatur, quae ex articulis XLI et XLII memoratae Constitutionis praevio subsunt examini. Censor sententiam scripto dabit. Ea si faverit, Episcopus potestatem edendi faciet per verbum Imprimatur, cui tamen proponetur formula Nihil obstat, adscripto censoris nomine.

In Curia romana, non secus ac in ceteris omnibus, censores ex officio instituantur. Eos, audito prius Cardinali in Urbe Pontificis Vicario, tum vero annuente ac probante ipso Pontifice Maximo, Magister sacri Palatii apostolici designabit. Huius erit ad scripta singula cognoscenda censorem destinare. Editionis facultas ab eodem Magistro dabitur necnon a Cardinali Vicario Pontificis vel Antistite eius vices gerente, praemissa, prout supra diximus, approbationis formula adiectoque nomine censoris.

Extraordinariis tantum in adiunctis ac perquam raro, prudenti Episcopi arbitrio, censoris mentio intermitti poterit.

Auctoribus censoris nomen patebit nunquam, antequam hic faventem sententiam ediderit; ne quid molestiae censori exhibeatur vel dum scripta cognoscit, vel si editionem non probarit.

Censores e religiosorum familiis nunquam eligantur, nisi prius moderatoris provinciae secreto sententia audiatur: is autem de eligendi moribus, scientia et doctrinae integritate pro officii conscientia testabitur.

Religiosorum moderatores de gravissimo officio monemus numquam sinendi aliquid a suis subditis typis edi, nisi prius ipsorum et Ordinarii facultas intercesserit.

Postremum edicimus et declaramus, censoris titulum, quo quis ornatur, nihil valere prorsus nec unquam posse afferri ad privatas eiusdem opiniones firmandas.

His universe dictis, nominatim servari diligentius praecipimus, quae articulo XLII Constitutionis Officiorum in haec verba edicuntur: Viri e clero saeculari prohibentur quominus, absque praevia Ordinariorum venia, diaria vel folia periodica moderanda suscipiant. Qua si qui venia perniciose utantur, ea, moniti primum, priventur.

Ad sacerdotes quod attinet, qui correspondentium vel collaboratorum nomine vulgo veniunt, quoniam frequentius evenit eos in ephemeridibus vel commentariis scripta edere modernismi labe infecta; videant Episcopi ne quid hi, contra quam siverint, moliantur, datamque potestatem, si oportet, retractent. Idipsum ut religiosorum moderatores praestent gravissime admonemus: qui si negligentius agant, Ordinarii auctoritate Pontificis Maximi provideant.

Ephemerides et commentaria, quae a catholicis scribuntur, quoad fieri possit, censorem designatum habeant. Huius officium erit folia singula vel libellos, postquam sint edita, integre attenteque perlegere: si quid dictum periculose fuerit, id in sequenti folio vel libello corrigendum iniungat. Eadem porro Episcopis facultas esto, etsi censor forte faverit.

V. Congressus publicosque coetus iam supra memoravimus, utpote in quibus suas modernistae opiniones tueri palam ac propagare student.

Sacerdotum conventus Episcopi in posterum haberi ne siverint, nisi rarissime. Quod si siverint, ea tantum lege sinent, ut nulla fiat rerum tractatio quae ad Episcopos Sedemve Apostolicam pertinent; ut nihil proponatur vel postuletur, quod sacrae potestatis occupationem inferat; ut quidquid modernismum sapit, quidquid presbyterianismum vel laicismum, de eo penitus sermo conticescat.

Coetibus eiusmodi, quos singulatim, scripto, aptaque tempestate permitti oportet, nullus ex alia dioecesi sacerdos intersit, nisi litteris sui Episcopi commendatus.

Omnibus autem sacerdotibus animo ne excidant, quae Leo XIII gravissime commendavit: Sancta sit apud sacerdotes Antistitum suorum auctoritas: pro certo habeant sacerdotale munus nisi sub magisterio Episcoporum exerceatur, neque sanctum, nec satis utile, neque honestum futurum [8].

VI. Sed enim, Venerabiles Fratres, quid iuverit iussa a Nobis praeceptionesque dari, si non haec rite constanterque serventur? Id ut feliciter pro votis cedat, visum est ad universas dioeceses proferre, quod Umbrorum Episcopi [9], ante annos plures, pro suis prudentissime decreverunt. Ad errores, sic illi, iam diffusos expellendos atque ad impediendum quominus ulterius divulgentur, aut adhuc extent impietatis magistri per quos perniciosi perpetuentur effectus, qui ex illa divulgatione manarunt; sacer Conventus, sancti Caroli Borromaei vestigiis inhaerens, institui in unaquaque dioecesi decernit probatorum utriusque cleri consilium, cuius sit pervigilare an et quibus artibus novi errores serpant aut disseminentur atque Episcopum de hisce docere, ut collatis consiliis remedia capiat, quibus id mali ipso suo initio extingui possit, ne ad animarum perniciem magis magisque diffundatur, vel quod peius est in dies confirmetur et crescat.

Tale igitur consilium, quod a vigilantia dici placet, in singulis dioecesibus institui quamprimum decernimus. Viri, qui in illud adsciscantur, eo fere modo cooptabuntur, quo supra de censoribus statuimus. Altero quoque mense statoque die cum Episcopo convenient: quae tractarint, decreverint, ea arcani lege custodiunto. Officii munere haec sibi demandata habeant. Modernismi indicia ac vestigia tam in libris quam in magisteriis pervestigent vigilanter; pro cleri iuventaeque incolumitate, prudenter sed prompte et efficaciter praescribant.

Vocum novitatem caveant, meminerintque Leonis XIII monita: Probari non posse in catholicorum scriptis eam dicendi rationem quae, pravae novitati studens, pietatem fidelium ridere videatur, loquaturque novum christianae vitae ordinem, novas Ecclesiae praeceptiones, nova moderni animi desideria, novam socialem cleri vocationem, novam christianam humanitatem, aliaque id genus multa [10]. Haec in libris praelectionibusque ne patiantur.

Libros ne negligant, in quibus piae cuiusque loci traditiones aut sacrae Reliquiae tractantur. Neu sinant eiusmodi quaestiones agitari in ephemeridibus vel in commentariis fovendae pietati destinatis, nec verbis ludibrium aut despectum sapientibus, nec stabilibus sententiis, praesertim, probabilitatis fines non excedunt vel praeiudicatis nituntur opinionibus.

De sacris Reliquiis haec teneantur. Si Episcopi, qui uni in hac re possunt, certo norint Reliquiam esse subditiciam, fidelium cultu removeant. Si Reliquiae cuiuspiam auctoritates, ob civiles forte perturbationes vel alio quovis casu, interierint: ne publice ea proponatur nisi rite ab Episcopo recognita. Praescriptionis argumentum vel fundatae praesumptionis tunc tantum valebit, si cultus antiquitate commendetur; nimirum pro decreto, anno MDCCCXCVI a sacro Consilio indulgentiis sacrisque Reliquiis cognoscendis edito, quo edicitur: Reliquias antiquas conservandas esse in ea veneratione in qua hactenus fuerunt, nisi in casu particulari certa adsint argumenta eas falsas vel supposititias esse.

Quum autem de piis traditionibus iudicium fuerit, illud meminisse oportet: Ecclesiam tanta in hac re uti prudentia, ut traditiones eiusmodi ne scripto narrari permittat nisi cautione multa adhibita praemissaque declaratione ab Urbano VIII sancita; quod etsi rite fiat, non tamen facti veritatem adserit, sed, nisi humana ad credendum argumenta desint, credi modo non prohibet. Sic plane sacrum Consilium legitimis ritibus tuendis, abhinc annis triginta, edicebat: Eiusmodi apparitiones seu revelationes neque approbatas neque damnatas ab Apostolica Sede fuisse, sed tantum permissas tamquam pie credendas fide solum humana, iuxta traditionem quam ferunt, idoneis etiam testimoniis ac monumentis confirmatam [11]. Hoc qui teneat, metu omni vacabit. Nam Apparitionis cuiusvis religio, prout factum ipsum spectat et relativa dicitur, conditionem semper habet implicitam de veritate facti: prout vero absoluta est, semper in veritate nititur, fertur enim in personas ipsas Sanctorum qui honorantur. Similiter de Reliquiis affirmandum.

Illud demum Consilio vigilantiae demandamus, ut ad socialia instituta itemque ad scripta quaevis de re sociali assidue ac diligenter adiiciant oculos, ne quid in illis modernismi lateat, sed Romanorum Pontificum praeceptionibus respondeant.

VII. Haec quae praecepimus ne forte oblivioni dentur, volumus et mandamus ut singularum dioecesum Episcopi, anno exacto ab editione praesentium litterarum, postea vero tertio quoque anno, diligenti ac iurata enarratione referant ad Sedem Apostolicam de his quae hac Nostra Epistola decernuntur, itemque de doctrinis quae in clero vigent, praesertim autem in Seminariis ceterisque catholicis Institutis, iis non exceptis quae Ordinarii auctoritati non subsunt. Idipsum Moderatoribus generalibus ordinum religiosorum pro suis alumnis iniungimus.»

His, quae plane confirmamus omnia sub poena temeratae conscientiae adversus eos, qui dicto audientes esse renuerint, peculiaria quaedam adiicimus, quae ad sacrorum alumnos in Seminariis degentes et ad instituti religiosi tirones referuntur.

In Seminariis quidem oportet partes omnes institutionis eo tandem aliquando conspirent ut dignus tali nomine formetur sacerdos. Nec enim existimare licet, eiusmodi contubernia studiis dumtaxat aut pietati patere. Utraque re institutio tota coalescit, suntque ipsa tamquam palaestrae ad sacram Christi militiam diuturna praeparatione fingendam. Ex iis igitur ut acies optime instructa prodeat, omnino sunt duae res necessariae, doctrina ad cultum mentis, virtus ad perfectionem animi. Altera postulat ut alumna sacrorum iuventus iis artibus apprime erudiatur quae cum studiis rerum divinarum arctiorem habent cognationem; altera singularem exigit virtutis constantiaeque praestantiam. Videant ergo moderatores disciplinae ac pietatis, quam de se quisque spem iniiciant alumni, introspiciantque singulorum quae sit indoles; utrum suo ingenio plus aequo indulgeant, aut spiritus profanos videantur sumere; sintne ad parendum dociles, in pietatem proni, de se non alte sentientes, disciplinae retinentes; rectone sibi fine proposito, an humanis ducti rationibus ad sacerdotii dignitatem contendant; utrum denique convenienti vitae sanctimonia doctrinaque polleant; aut certe, si quid horum desit, sincero promptoque animo conentur acquirere. Nec nimium difficultatis habet investigatio; siquidem virtutum, quas diximus, defectum cito produnt et religionis officia ficto animo persoluta, et servata metus causa, non conscientiae voce, disciplina. Quam qui servili timore retineat, aut animi levitate contemptuve frangat, is a spe sacerdotii sancte fungendi abest quam longissime. Haud enim facile creditur, domesticae disciplinae contemptorem a publicis Ecclesiae legibus minime discessurum. Hoc animo comparatum si quem deprehenderit sacri ephebei moderator, et si semel iterumque praemonitum, experimento facto per annum, intellexerit a consuetudine sua non recedere, eum sic expellat, ut neque a se neque ab ullo episcopo sit in posterum recipiendus.

Duo igitur haec ad promovendos clericos omnino requirantur: innocentia vitae cum doctrinae sanitate coniuncta. Neve illud praetereat, praecepta ac monita, quibus episcopi sacris ordinibus initiandos compellant, non minus ad hos quam ad candidatos esse conversa, prout ubi dicitur: «Providendum, ut caelestis sapientia, probi mores et diuturna iustitiae observatio ad id electos commendet.... Sint probi et maturi in scientia simul et opere... eluceat in eis totius forma iustitiae».

Ac de vitae quidem probitate satis dictum esset, si haec a doctrina et opinionibus, quas quisque sibi tuendas assumpserit, posset facili negotio seiungi. Sed, ut est in proverbiorum libro: Doctrina sua noscetur vir [12] utque docet Apostolus: Qui... non permanet in doctrina Christi, Deum non habet [13] Quantum operae vero dandum sit addiscendis rebus multis equidem et variis, vel ipsa huius aetatis conditio docet, nihil gloriosius efferentis quam lucem progredientis humanitatis. Quotquot igitur sunt ex ordine cleri si convenienter temporibus velint in suis versari muneribus; si cum fructu exhortari in doctrina sana, et eos, qui contradicunt, arguere [14]; si opes ingenii in Ecclesiae utilitatem transferre, oportet cognitionem rerum assequantur, eamque minime vulgarem, et ad excellentiam doctrinae propius accedant. Luctandum est enim cum hostibus non imperitis, qui ad elegantiam studiorum scientiam saepe dolis consutam adiungunt, quorum speciosae vibrantesque sententiae magno verborum cursu sonituque feruntur, ut in iis videatur quasi quid peregrinum instrepere. Quapropter expedienda mature sunt arma, hoc est, opima doctrinae seges comparanda omnibus, quicumque sanctissimis perarduisque muneribus in umbratili vita se accingunt.

Verum, quia vita hominis iis est circumscripta limitibus ut ex uberrimo cognoscendarum rerum fonte vix detur aliquid summis labiis attingere, discendi quoque temperandus est ardor et retinenda Pauli sententia: non plus sapere quam oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem [15]. Quare, quum clericis multa iam satis eaque gravia sint imposita studia, sive quae pertinent ad Sacras Litteras, ad Fidei capita, ad mores, ad scientiam pietatis et officiorum, quam asceticam vocant, sive quae ad historiam Ecclesiae, ad ius canonicum, ad sacram eloquentiam referuntur; ne iuvenes aliis quaestionibus consectandis tempus terant et a studio praecipuo distrahantur, omnino vetamus diaria quaevis aut commentaria, quantumvis optima, ab iisdem legi, onerata moderatorum conscientia, qui ne id accidat religiose non caverint.

Ut autem suspicio segregetur omnis clanculum se inferentis modernismi, non solum omnino servari volumus quae sub numero secundo superius praescripta sunt, sed praeterea praecipimus ut singuli doctores, ante auspicandas ineunte anno praelectiones, Antistiti suo textum exhibeant, quem sibi quisque in docendo proposuerit, vel tractandas quaestiones, sive theses; deinde ut per annum ipsum exploretur sua cuiusque magisterii ratio; quae si videatur a sana doctrina discedere, causa erit quamobrem doctor illico amoveatur. Denique, ut, praeter fidei professionem, iusiurandum det Antistiti suo, secundum adiectam infra formulam, et subscripto nomine.

Iusiurandum hoc, praemissa Fidei professione per formulam a sa. me. Decessore Nostro Pio IV praescriptam, cum adiectis definitionibus Concilii Vaticani, suo antistiti item dabunt:

I. Clerici maioribus ordinibus initiandi; quorum singulis antea tradatur exemplar tum professionis fidei, tum formulae edendi iurisiurandi ut eas accurate praenoscant, adiecta violati iurisiurandi, ut infra, sanctione.

II. Sacerdotes confessionibus excipiendis destinati et sacri concionatores, antequam facultate donentur ea munia exercendi.

III. Parochi, Canonici, Beneficiarii ante ineundam beneficii possessionem.

IV. Officiales in curiis episcopalibus et ecclesiasticis tribunalibus, haud exceptis Vicario generali et iudicibus.

V. Adiecti concionibus habendis per Quadragesimae tempus.

VI. Officiales omnes in Romanis Congregationibus vel tribunalibus coram Cardinali Praefecto vel Secretario eiusdem sive Congregationis sive tribunalis.

VII. Religiosarum familiarum Congregationumque Moderatores et Doctores antequam ineant officium.

Professionis fidei, quam diximus, editique iurisiurandi documenta, peculiaribus in tabulis penes Curias episcopales adserventur, itemque penes Romanarum Congregationum sua quaeque officia. Si quis autem, quod Deus avertat, iusiurandum violare ausus fuerit, ad Sancti Officii tribunal illico deferatur.

IVRISIVRANDI FORMVLA

«Ego... firmiter amplector ac recipio omnia et singula, quae ab inerranti Ecclesiae magisterio definita, adserta ac declarata sunt, praesertim ea doctrinae capita, quae huius temporis erroribus directo adversantur.

Ac primum quidem Deum, rerum omnium principium et finem, naturali rationis lumine per ea quae facta sunt, hoc est per visibilia creationis opera, tamquam causam per effectus, certo cognosci, adeoque demonstrari etiam posse, profiteor.

Secundo, externa revelationis argumenta, hoc est facta divina, in primisque miracula et prophetias admitto et agnosco tamquam signa certissima divinitus ortae christianae Religionis, eademque teneo aetatum omnium atque hominum, etiam huius temporis, intelligentiae esse maxime accommodata.

Tertio: Firma pariter fide credo, Ecclesiam, verbi revelati custodem et magistram, per ipsum verum atque historicum Christum, quum apud nos degeret, proxime ac directo institutam, eandemque super Petrum, apostolicae hierarchiae principem eiusque in aevum successores aedificatam.

Quarto: Fidei doctrinam ab Apostolis per orthodoxos Patres eodem sensu eademque semper sententia ad nos usque transmissam, sincere recipio; ideoque prorsus reiicio haereticum commentum evolutionis dogmatum, ab uno in alium sensum transeuntium, diversum ab eo, quem prius habuit Ecclesia; pariterque damno errorem omnem, quo, divino deposito, Christi Sponsae tradito ab Eaque fideliter custodiendo, sufficitur philosophicum inventum, vel creatio humanae conscientiae, hominum conatu sensim efformatae et in posterum indefinito progressu perficiendae.

Quinto; certissime teneo ac sincere profiteor, Fidem non esse coecum sensum religionis e latebris subconscientiae erumpentem, sub pressione cordis et inflexionis voluntatis moraliter informatae, sed verum assensum intellectus veritati extrinsecus acceptae ex auditu, quo nempe, quae a Deo personali, creatore ac domino nostro dicta, testata et revelata sunt, vera esse credimus, propter Dei auctoritatem summe veracis.

Me etiam, qua par est, reverentia, subiicio totoque animo adhaereo damnationibus, declarationibus, praescriptis omnibus, quae in Encyclicis litteris «Pascendi» et in Decreto «Lamentabili» continentur, praesertim circa eam quam historiam dogmatum vocant.

Idem reprobo errorem affirmandum, propositam ab Ecclesia fidem posse historiae repugnare, et catholica dogmata, quo sensu nunc intelliguntur, cum verioribus christianae religionis originibus componi non posse.

Damno quoque ac reiicio eorum sententiam, qui dicunt, christianum hominem eruditiorem induere personam duplicem, aliam credentis, aliam historici, quasi liceret historico ea retinere quae credentis fidei contradicant, aut praemissas adstruere, ex quibus consequatur dogmata esse aut falsa aut dubia, modo haec directo non denegentur.

Reprobo pariter eam Scripturae Sanctae diiudicandae atque interpretandae rationem, quae, Ecclesiae traditione, analogia Fidei, et Apostolicae Sedis normis posthabitis, rationalistarum commentis inhaeret, et criticen textus velut unicam supremamque regulam, haud minus licenter quam temere amplectitur.

Sententiam praeterea illorum reiicio qui tenent, doctori disciplinae historicae theologicae tradendae, aut iis de rebus scribenti seponendam prius esse opinionem ante conceptam sive de supernaturali origine catholicae traditionis, sive de promissa divinitus ope ad perennem conservationem uniuscuiusque revelati veri; deinde scripta Patrum singulorum interpretanda solis scientiae principiis, sacra qualibet auctoritate seclusa, eaque iudicii libertate, qua profana quaevis monumenta solent investigari.

In universum denique me alienissimum ab errore profiteor, quo modernistae tenent in sacra traditione nihil inesse divini; aut, quod longe deterius, pantheistico sensu illud admittunt; ita ut nihil iam restet nisi nudum factum et simplex, communibus historiae factis aequandum; hominum nempe sua industria, solertia, ingenio scholam a Christo eiusque apostolis inchoatam per subsequentes aetates continuantium. Proinde fidem Patrum firmissime retineo et ad extremum vitae spiritum retinebo, de charismate veritatis certo, quod est, fuit eritque semper in episcopatus ab Apostolis successione [16]; non ut id teneatur quod melius et aptius videri possit secundum suam cuiusque aetatis culturam, sed ut nunquam aliter credatur, nunquam aliter intelligatur absoluta et immutabilis veritas ab initio per Apostolos praedicata [17].

Haec omnia spondeo me fideliter, integre sincereque servaturum et inviolabiliter custoditurum, nusquam ab iis sive in docendo sive quomodolibet verbis scriptisque deflectendo. Sic spondeo, sic iuro, sic me Deus etc.».

DE SACRA PRAEDICATIONE

Quandoquidem praeterea diuturna observatione sit cognitum Nobis, episcoporum curis ut annuntietur divinum Verbum pares non respondere fructus, idque, non tam audientium desidiae, quam oratorum iactantiae tribuendum putemus, qui hominis verbum exhibent magis quam Dei, opportunum censuimus, latine versum evulgare atque Ordinariis commendare documentum, iussu Decessoris Nostri fel. rec. Leonis XIII a Sacra Congregatione episcoporum et regularium editum die XXXI mensis Iulii anno MDCCCXCIV et ad Ordinarios Italiae atque ad religiosarum Familiarum. Congregationumque moderatores transmissum.

1.° «Et in primis quod ad ea pertinet virtutum ornamenta quibus sacri oratores emineant potissimum oportet, caveant ipsi Ordinarii ac religiosarum familiarum Moderatores ne unquam sanctum hoc et salutare divini verbi ministerium iis credant qui nec pietate in Deum nec in Christum Filium eius Dominum nostrum caritate ornentur ac redundent. Istae enim si in catholicae doctrinae praeconibus desiderentur animi dotes, quavis tandem ii polleant dicendi facultate, aliud nihil profecto praestabunt quam aes sonans, aut cymbalum tinniens [18]: neque unquam id ipsis suppetet a quo evangelicae praedicationis vis omnis ac virtus derivatur, studium videlicet divinae gloriae aeternaeque animorum salutis. Quae quidem oratoribus sacris apprime necessaria pietas, eluceat oportet etiam in externa vitae eorumdem ratione: ne sermone celebratis praeceptis institutisque christianis disserentium mores refragentur: neve iidem opere destruant quod aedificant verbo. Ne quid praeterea profani pietas eiusmodi redoleat: verum ea sit praedita gravitate, ut probet eos esse revera ministros Christi, et dispensatores mysteriorum Dei [19]. Secus enim, ut scite animadvertit Angelicus, si doctrina est bona et praedicator malus, ipse est occasio blasphemiae doctrinae Dei [20].

At vero pietati ceterisque christianis virtutibus comes ne desit scientia: quum et per se pateat, et diuturna experientia comprobetur, nec sapiens, nec compositum, nec frugiferum dicendi genus posse ab iis afferri, qui doctrina, praesertim sacra, non affluant, quique ingenita quadam freti celeritate verborum, suggestum temere adscendunt ac ferme imparati. Hi profecto aerem verberant, et inscii divina eloquia contemptui obiiciunt ac derisioni; plane digni quibus aptetur divina illa sententia: Quia tu scientiam repulisti, repellam te, ne sacerdotio fungaris mihi [21]».

2.° «Igitur episcopi et religiosarum familiarum antistites divini verbi ministerium ne cui sacerdoti committant, nisi ante constiterit, ipsum esse pietatis doctrinaeque copia rite instructum. Iidem sedulo advigilent ut ea tantum pertractanda sumantur, quae sacrae praedicationis sunt propria.

Quae vero eiusmodi sint Christus Dominus tunc aperuit quum ait: Praedicate evangelium... [22] Docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis [23]. Ad quae verba apte S. Thomas: Praedicatores debent illuminare in credendis, dirigere in operandis, vitanda manifestare, et modo comminando, modo exhortando, hominibus praedicare [24]. Et sacrosanctum Concilium Tridentinum: Annuntiantes eis vitia, quae eos declinare, et virtutes quas sectari oportet, ut poenam aeternam evadere et caelestem gloriam consequi valeant [25]. Quae omnia fusiore calamo persequutus f. r. Pius IX, haec scripsit: Non semetipsos, sed Christum crucifixum praedicantes, sanctissimae religionis nostrae dogmata et praecepta, iuxta catholicae Ecclesiae et Patrum doctrinam, gravi ac splendido orationis genere, populo clare aperteque annuncient; peculiaria singulorum officia accurate explicent, omnesque a flagitiis deterreant, ad pietatem inflamment, quo fideles, Dei verbo salubriter refecti, vitia omnia declinent, virtutes sectentur, atque ita aeternas poenas evadere et caelestem gloriam consequi valeant [26].

Ex quibus omnibus perspicuum fit, symbolum Apostolorum, divinum decalogum, Ecclesiae praecepta, Sacramenta, virtutes ac vitia, sua cuiusque conditionis officia, novissima hominis et cetera id genus aeterna vera, haec esse propria argumenta de quibus oporteat concionari».

3.° «Sed rerum talium copiam et uberrimam et gravissimam recentiores divini verbi ministri haud raro nil pensi habent; uti obsoletum quid et inane negligunt ac paene abiiciunt. Hi nimirum quum probe compertum habeant recensita rerum momenta captandae populari gratiae, cui tantum inhiant, minus esse idonea; quae sua sunt quaerentes, non quae Iesu Christi [27], eadem plane seponunt; idque vel ipsis Quadragesimae diebus ac reliquis solemnioribus anni tempestatibus. Una vero cum rebus immutantes nomina, antiquis concionibus recens quoddam ac minus recte intellectum alloquendi sufficiunt genus, quod conferentiam dicunt, menti cogitationique alliciendae magis aptum quam impellendae voluntati atque instaurandis moribus. Hi profecto haud secum reputant conciones morales omnibus, conferentias vix paucis prodesse; quorum si moribus diligentius perspectum foret per inculcatam saepe castitatem, animi demissionem, obsequium in Ecclesiae auctoritatem, hoc ipso praeiudicatas de fide opiniones exuerent lucemque veritatis promptiore animo exciperent. Quod enim complures de religione prave sentiunt, maxime inter catholicas gentes, id effrenatis animi cupiditatibus potius est tribuendum, quam vitio aberrantis intelligentiae, secundum divinam sententiam: De corde exeunt cogitationes malae... blasphemiae [28]. Hinc Augustinus Psalmistae referens verba: Dixit insipiens in corde suo: non est Deus [29], commentatur: in corde suo, non in mente sua».

4.° «Haec tamen non ita sunt accipienda quasi sermones id genus per se omnino sint improbandi, quum contra, si apte tractentur, perutiles possint esse aut etiam necessarii ad refellendos errores, quibus religio impetitur. Sed amovenda omnino est a suggestu pompa illa dicendi, quae in quadam rerum contemplatione magis quam in actione versatur; quae civitatem spectat propius quam religionem; quae denique specie nitet melius quam fructuum ubertate. Ea nempe omnia commentariis et academiis magis accommodata, dignitati atque amplitudini domus Dei minime congruunt.

Sermones autem, seu conferentiae, quae propositam habent religionis tuitionem contra hostiles impugnationes, etsi quandoque necessarii, non omnium tamen humeris apti sunt, sed validioribus. Atque ipsis quidem oratoribus eximiis magna est adhibenda cautela, quod eiusmodi defensiones haberi non decet nisi ubi tempus aut locus aut audientium conditio eas necessario postulent, spesque adsit non fore fructu vacuas: cuius rei iudicium legitimum penes Ordinarios esse ambiget nemo. Oportet praeterea in sermonibus id genus probandi vis sacris doctrinis multo pius quam humanae sapientiae verbis innitatur, omniaque nervose dicantur ac dilucide, ne forte mentibus auditorum haereant altius impressae falsae opiniones quam opposita vera, neve obiecta magis quam responsa percellant.

Ante omnia vero illud cavendum, ne talium sermonum frequentia moralium concionum dignitatem deminuat ab usuve removeat, quasi hae inferioris ordinis essent ac minoris faciendae prae pugnaci illo dicendi genere, adeoque concionatorum et auditorum vulgo relinquendae; quum contra verissimum sit conciones de moribus plerisque fidelibus esse maxime necessarias; dignitate vero contentiosis disceptationibus minime cedere; ita ut vel a praestantissimis oratoribus, coram quovis elegantiori frequentiorique coetu, saltem identidem summo cum studio essent habendae. Quod nisi fiat, multitudo fidelium cogetur audire semper loquentem de erroribus, a quibus plerique ipsorum abhorrent; nunquam de vitiis ac noxis, quibus eiusmodi auditoria prae ceteris inficiuntur».

5.° «Quod si vitiis haud vacat argumenti delectus, alia, eaque graviora etiam, querenda occurrunt si animum quis referat ad orationis speciem ac formam. Quae, prout egregie edisserit Aquinas, ut reapse sit lux mundi, tria debet habere praedicator verbi divini: primum est stabilitas, ut non deviet a veritate: secundum est claritas, ut non doceat cum obscuritate: tertium est utilitas, ut quaerat Dei laudem et non suam [30] At vero forma hodierna dicendi saepenumero, non modo longe abest ab illa evangelica perspicuitate ac simplicitate quae iisdem deberet esse propria, sed tota posita est in verborum anfractibus atque abditis rebus, quae communem populi captum excedunt. Dolenda sane res ac prophetae deflenda verbis: Parvuli petierunt panem, et non erat qui frangeret eis [31]. Sed illud etiam miserius, quod saepe his concionibus deest illa species religionis, afflatus ille christianae pietatis, illa denique vis divina ac Sancti Spiritus virtus interius loquentis et ad bonum pie permoventis animos: qua sane vi ac virtute sacris praeconibus semper essent usurpanda Apostoli verba: Sermo meus, et praedicatio mea, non in persuasibilibus humanae sapientiae verbis, sed in ostentione spiritus et virtutis [32]. Iidem contra freti persuasibilibus humanae sapientiae verbis, vix aut ne vix quidem animum ad divina eloquia intendunt et ad Scripturas Sanctas, quae sacrae praedicationi potiores uberioresque recludunt latices, uti diserte docebat nuper Sanctissimus Dominus Leo XIII hisce verbis gravissimis:

«Haec propria et singularis Scripturarum virtus, a divino afflatu Spiritus Sancti profecta, ea est quae oratori sacro auctoritatem addit, apostolicam praebet dicendi libertatem, nervosam victricemque tribuit eloquentiam. Quisquis enim divini verbi spiritum et robur eloquendo refert, ille non loquitur in sermone tantum, sed et in virtute, et in Spiritu Sancto, et in plenitudine multa [33]. Quamobrem ii dicendi sunt praepostere improvideque facere, qui ita conciones de religione habent et praecepta divina enunciant, nihil ut fere afferant nisi humanae scientiae et prudentiae verba, suis magis argumentis quam divinis innixi. Istorum scilicet orationem, quantumvis nitentem luminibus, languescere et frigere necesse est, utpote quae igne careat sermonis Dei, eamdemque longe abesse ab illa, qua divinus sermo pollet virtute: Vivus est enim sermo Dei, et efficax, et penetrabilior omni gladio ancipiti: et pertingens usque ad divisionem animae ac spiritus [34]. Quamquam hoc etiam prudentioribus assentiendum est, inesse in sacris Litteris mire variam et uberem magnisque dignam rebus eloquentiam; id quod Augustinus pervidit diserteque arguit [35], atque res ipsa confirmat praestantissimorum in oratoribus sacris, qui nomen suum assiduae Bibliorum consuetudini piaeque meditationi se praecipue debere, grati Deo, affirmarunt [36]».

6°. En igitur eloquentiae sacrae fons facile princeps, Biblia. Sed qui ad nova exempla componuntur praecones, dicendi copiam non e fonte hauriunt aquae vivae, sed abusu haud sane ferendo, se ad humanae sapientiae cisternas dissipatas convertunt, et seposita doctrina divinitus inspirata, vel Ecclesiae Patrum et Conciliorum, toti sunt in profanorum recentiorumque atque adeo viventium scriptorum nominibus sententiisque proferendis: quae sane sententiae saepe interpretationibus ansam praebent, aut ambiguis aut valde periculosis.

Alterum offensionis caput iniiciunt qui ita de rebus religionis disserunt, quasi omnia caducae huius vitae emolumentis commodisque metiantur, futurae ac sempiternae pene obliti: qui fructus quidem a christiana religione illatos hominum societati praeclare persequuntur; officia vero ab iisdem servanda dissimulant; Christi Servatoris unam efferunt caritatem; iustitiam silent. Inde istius praedicationis exiguus fructus, qua audita profanus homo persuasionem secum fert, etiam non mutatis moribus se fore christianum, dum dicat: Credo in Christum Iesum [37]».

Verum, quid ipsorum interest fructus colligere? Non id sane propositum habent, sed illud maxime, ut auditorum prurientes auribus iisdem assententur; dumque tempia referta videant, vacuos animos remanere patiuntur. Hac nempe de causa mentionem iniiciunt nullam de peccato, de novissimis, aliisque maximi momenti rebus, sed in eo toti sunt ut verba placentia effundant, tribunicia magis et profana eloquentia quam apostolica et sacra, ut clamores plaususque aucupentur; contra quos ita Hieronymus: Docente in Ecclesia te, non clamor populi, sed gemitus suscitetur: auditorum lacrimae laudes tuae sint [38]. Quo fit ut istorum conciones, quum in sacris aedibus tum extra, scenicum quendam apparatum exhibeant, omnemque speciem sanctitatis et efficaciam adimant. Hinc ab auribus populi et plurium etiam e clero migravit voluptas, omnis quae a divino verbo hauritur; hinc bonis omnibus iniectae offensiones; hinc vel admodum exiguus, vel plane nullus, aberrantium profectus, qui, etiamsi interdum concurrant audituri verba placentia, praesertim si magnificis illis illecti centies resonantibus humanitatis adscensum, patriam, scientiam recentius invectam, postquam dicendi peritum effuso prosequuti sunt plausu, templo iidem qui antea discedunt, haud eorum absimiles, qui mirabantur, sed non convertebantur [39]».

7°. Volens igitur haec Sacra Congregatio, ex mandato Sanctissimi Domini Nostri, tot ac tam improbandos abusus cohibere, Episcopos omnes et eos, qui religiosis Familiis institutisve ecclesiasticis praesunt tamquam supremi moderatores, compellat, ut apostolico pectore sese iisdem opponant omnique studio exstirpandos curent. Memores igitur eorum, quae a SS. Concilio Tridentino praescripta sunt [40]: Viros idoneos ad huiusmodi praedicationis officium assumere tenentur, in hoc negotio perquam diligenter cauteque se gerant. Si de sacerdotibus agatur suae dioecesis impense caveant Ordinarii ne unquam iidem ad id muneris admittantur, quin prius de vita et scientia et moribus probati fuerint [41] hoc est nisi facto periculo aut alia opportuna ratione illos idoneos esse constiterit. Si vero de sacerdotibus res sit alienae dioecesis, neminem suggestum adscendere sinant, idque solemnioribus praesertim diebus, nisi prius ex testimonio scripto proprii Ordinarii vel religiosi Antistitis constiterit eosdem bonis moribus esse praeditos eique muneri pares.

Moderatores vero sui cuiusque Ordinis, Societatis vel Congregationis religiosae neminem prorsus ex propriae disciplinae alumnis obire sinant concionatoris munus, eoque minus litterarum testimonio commendent locorum Ordinariis, nisi eiusdem perspectam habeant et morum probitatem et facultatem concionandi uti decet.

Si quem vero commendatum sibi litteris oratorem exceperint ac subinde experti cognoverint, eum in concionando a normis praesentium Litterarum discedere, cito in obsequium adigant. Quod si non audierit, a suggestu prohibeant, iis etiam, si opus fuerit, adhibitis canonicis poenis, quas res videatur postulare.

Haec praescribenda censuimus aut recolenda, mandantes ut religiose observentur, gravitate permoti succrescentis in dies mali, cui serius occurri non potest sine summo periculo. Neque enim iam res est, quemadmodum ab initio, cum disputatoribus prodeuntibus in vestimentis ovium, sed cum apertis infensisque inimicis, iisque domesticis, qui facto foedere cum Ecclesiae capitalibus hostibus, propositam habent fidei eversionem. Sunt hi nempe, quorum audacia adversus deductam caelo sapientiam quotidie consurgit, cuius corrigendae sibi ius arrogant, quasi esset corrupta; renovandae, quasi esset senio confecta; augendae aptandaeque saeculi placitis, progressionibus, commodis, quasi eadem, non levitati paucorum, sed bono societatis esset adversa.

Hisce ausibus contra evangelicam doctrinam et ecclesiasticam traditionem nunquam satis opponetur vigilantiae aut severitatis nimium ab iis quibus commissa est sacri huius depositi custodia fidelis.

Quae igitur monita et salutaria mandata Motu hoc proprio ac certa scientia ediximus, ab universis catholici orbis quum Ordinariis tum etiam regularium Ordinum institutorumque ecclesiasticorum supremis Magistris religiosissime servanda, rata et firma consistere auctoritate Nostra volumus et iubemus, contrariis quibuslibet no obstantibus.

Datum, Romae, apud Sanctum Petrum, die 1 mensis Septembris, anno MDCCCCX, Pontificatus Nostri octavo.

Pivs PP. X

Testo latino tratto da A.A.S., Annus II. - Vol. II. Die 9 Septembris 1910. Num. 17. Acta Pii PP. X, Roma 1910 pag. 655-680.

MOTU PROPRIO

col quale si stabiliscono le norme atte a respingere il pericolo del modernismo.

Nessuno tra i Vescovi ignora, riteniamo, che una genia perniciosissima di persone, i modernisti, anche dopo che con l'Enciclica Pascendi dominici gregis [1] fu tolta loro la maschera di cui si coprivano, non hanno abbandonato i loro piani di turbare la pace della Chiesa. Difatti non hanno cessato di ricercare nuovi adepti raggruppandoli in una società segreta, e per mezzo di costoro inoculare il veleno delle loro opinioni nelle vene della società cristiana con la pubblicazione di libri e scritti anonimi o sotto falso nome. Se, dopo aver riletto la detta Nostra Lettera Enciclica, si considera attentamente tale culmine d'audacia che Ci ha causato tanto dolore, ci si convincerà facilmente che queste persone non sono diverse da come ivi Noi le abbiamo descritte, avversari tanto più da temersi, quanto più ci sono vicini; i quali abusano del loro ministero per prendere all'amo con esca avvelenata gli incauti che abboccano, spargendo attorno a sè un'apparenza di dottrina che contiene la somma di tutti gli errori.

Poichè questa pestilenza va propagandosi considerevolmente per quella parte del campo del Signore, da cui sarebbero stati da attendersi frutti migliori, è dovere dei Vescovi lavorare alla difesa della fede cattolica e vegliare con somma diligenza affinchè l'integrità del divino deposito non soffra un qualche detrimento, mentre a Noi compete massimamente di eseguire l'ordine di Cristo Salvatore che disse a Pietro, dal quale abbiamo ereditato, sebbene indegnamente, il principato: Conferma i tuoi fratelli. Proprio per questo motivo, cioè per rafforzare l'animo dei buoni nella presente lotta, abbiamo ritenuto utile ricordare i seguenti insegnamenti e prescrizioni del succitato documento:

«Vi preghiamo e vi scongiuriamo di non tollerare che, in una questione sì grave, la vostra vigilanza, la vostra diligenza e la vostra fortezza lascino  minimamente a desiderare. E ciò che vi domandiamo e che Ci aspettiamo da voi lo domandiamo anche e ce lo aspettiamo da tutti gli altri pastori d'anime, da tutti gli educatori e maestri del giovane clero, e particolarmente dai Superiori maggiori degli Istituti religiosi.

I. Per ciò che riguarda gli studi, vogliamo ed ordiniamo che la filosofia scolastica sia posta a fondamento delle sacre scienze. — Certamente, se nei dottori scolastici qualcosa è trattato con eccessiva sottigliezza  o insegnato superficialmente, se qualcosa non concorda con dottrine successivamente comprovate o non è in nessun modo ammissibile, è ben lungi dal nostra intenzione che ciò oggi sia proposto ad imitazione. [2] — E quando prescriviamo la filosofia scolastica, con ciò intendiamo, e questo è fondamentale, la filosofia tramandataci da san Tommaso d'Aquino; noi vogliamo perciò che tutto ciò che a questo riguardo è stato ordinato dal Nostro Predecessore resti pienamente in vigore e, se necessario, lo ripetiamo e confermiamo, e comandiamo che sia strettamente osservato da tutti. Se in qualche luogo nei Seminari queste cose fossero state trascurate, sarà compito de Vescovi imporne ed esigerne l'osservanza da ora in avanti. Lo stesso comandiamo ai Superiori degli Ordini religiosi. Ammoniamo pure i professori di ben persuadersi che abbandonare minimamente l'Aquinate, specialmente in ciò che attiene alla metafisica, non si fa senza gran danno. Un piccolo errore nei principî, per dirla con lo stesso Aquinate, diviene un grande errore nelle sue ultime conseguenze [3].

Una volta posto questo fondamento filosofico, si elevi solidamente l'edifizio teologico. — Promuovete lo studio della teologia più che potete, Venerabili Fratelli, in modo che i chierici uscendo dai Seminari siano ripieni di una stima profonda e di un profondo amore per esso e lo considerino una delle occupazioni più gradite. Nessuno ignora infatti che, tra la gran moltitudine di scienze così differenti che si offrono allo spirito avido di verità il primo posto spetta di diritto alla teologia, al punto che fu una massima dell'antica sapienza che il dovere delle altre scienze, come pure delle arti, è di esserle soggette e sottomesse alla maniera di serve [4]. — Aggiungiamo che Ci paiono degni di lode coloro i quali, pienamente rispettosi della Tradizione dei santi Padri e del magistero ecclesiastico, misurati nel loro giudizio e facendosi guidare dalle norme cattoliche (cosa che non sempre da tutti si osserva) si prefiggono di fare maggior luce nella teologia positiva proiettandovi la luce della vera storia. Certamente bisogna dare maggior importanza che in passato alla teologia positiva, ma ciò si faccia senza che la teologia scolastica ne abbia il minimo detrimento, e sono da reprimersi come fiancheggiatori dei modernisti coloro che esaltano la teologia positiva in modo tale che sembrano denigrare nello stesso tempo la scolastica. 

Quanto agli studi profani, sarà sufficiente ricordare ciò che assai saggiamente ha detto il Nostro Predecessore: Applicatevi con ardore allo studio delle scienze naturali: le geniali scoperte e le utili applicazioni fatte al giorno d'oggi in questo campo, come a giusto titolo sono ammirate dai contemporanei, così saranno per i posteri motivo di ammirazione e di lode. [5] Ma le scienze sacre non ne devono subir danno; riguardo a ciò lo stesso nostro Predecessore dà il seguente grave ammonimento: Se si ricerca con cura la causa di questi errori, la si troverà soprattutto in questo: che quanto più s'è accresciuto l'ardore per le scienze naturali, tanto più le scienze elevate, le scienze severe sono andate in declino; ve ne sono alcune che languono nell'oblio, altre sono trattate debolmente ed alla leggera e, quel che è più indegno, perduto lo splendore della primitiva dignità, le si infetta ancora con dottrine perverse ed opinioni dalla spaventevole mostruosità. [6] Noi ordiniamo che lo studio delle scienze naturali nei Seminari sia regolato su questa norma.

II. Si dovrà tener conto di queste prescrizioni, quelle del Nostro Predecessore e le Nostre, ogni qual volta sarà questione della scelta dei direttori e dei professori nei Seminari e nelle Università cattoliche. Coloro che in una maniera o nell'altra si mostreranno infetti di modernismo saranno esclusi senza riguardo dalla carica di direttore o professore; coloro che già la occupassero, ne siano rimossi; così pure coloro che favoriscono il modernismo, sia lodando i modernisti sia scusando la loro colpevole condotta sia criticando la scolastica, i santi Padri, il magistero della Chiesa, sia rifiutando l'obbedienza all'autorità ecclesiastica da chiunque esercitata; ed anche coloro che, nella storia, nell'archeologia, nell'esegesi biblica, coltivano le novità; come pure coloro che trascurano le scienze sacre o fanno mostra di preferir loro le profane.

In tutta questa questione, Venerabili Fratelli, e specialmente nella scelta dei professori, la vigilanza e la costanza non saranno mai abbastanza: infatti gli allievi si formano sul modello dei maestri. In una tale situazione perciò, forti della coscienza del vostro dovere, agite  prudentemente ma con fortezza.

Con pari vigilanza e severità occorre procedere all'esame ed alla scelta dei candidati ai sacri Ordini. Lungi, lungi dal sacerdozio lo spirito di novità: Dio aborre i superbi ed i testardi!

La laurea in teologia ed in diritto canonico non sia più conferita a chi non abbia precedentemente seguito il corso regolare di filosofia scolastica, e se conferita, sia nulla.

Ciò che la S. Congr. dei Vescovi e Regolari ha ordinato nell'anno 1896 al clero secolare e regolare d'Italia riguardo alla frequenza alle Università, decretiamo che da ora in poi sia esteso a tutte le nazioni.

Chierici e Sacerdoti iscritti ad un Istituto o ad una Università cattolica non potranno seguire nelle Università civili quei corsi, di cui vi siano cattedre negli Istituti cattolici ai quali essi appartengono. Se ciò è stato permesso in qualche luogo, Noi lo proibiamo per l'avvenire.

I vescovi che presiedono alla direzione di queste Università ed Istituti veglino con somma diligenza affinchè ciò che abbiamo or ora ordinato vi sia fedelmente eseguito.

III.  È pure dovere dei vescovi l'impedire la pubblicazione degli scritti dei modernisti e di quelli infetti di modernismo o che lo propagano; se nonostante ciò siano stati pubblicati, ne proibiscano la lettura.

Tutti i libri, i giornali, le riviste di questo genere dovranno essere interdetti agli allievi dei Seminari ed agli studenti delle Università: non sono infatti meno perniciosi degli scritti contrari ai buoni costumi, anzi lo sono perfino di più, perchè avvelenano alla fonte la vita cristiana.

Nè altrimenti si deve giudicare delle opere di certi cattolici, uomini del resto di non malvagie intenzioni ma che, sprovvisti di conoscenze teologiche ed imbevuti di filosofia moderna, si sforzano di conciliare quest'ultima con la fede ed a utilizzarla, come dicono, a profitto della fede. Queste opere, in quanto sono lette senza timore in ragione del nome e della buona fama dei loro autori, sono più pericolose poichè fanno inclinare insensibilmente verso il modernismo.

In linea generale ordiniamo, Venerabili Fratelli, di fronte ad una tanto grave questione, che vi adoperiate con forza per eliminare tutti i libri dannosi a leggersi che si trovano nelle vostre rispettive diocesi, anche ricorrendo a solenni condanne. Sebbene infatti la Sede Apostolica faccia di tutto per togliere di mezzo simili scritti, tuttavia a tal segno crescono di numero, che a censurarli a stento bastano le forze. Ne consegue che il rimedio arriva troppo tardi, quando il male ha già fatto i suoi danni. Vogliamo dunque che i vescovi, disprezzando ogni timore, e messa da parte la prudenza della carne, senza riguardo ai clamori dei malvagi, soavemente senza dubbio ma con forza facciano la loro parte; memori di ciò che Leone XIII prescrisse nella Costituzione apostolica Officiorum ac munerum [7]: Gli Ordinari, anche in quanto Delegati della Sede Apostolica, si adoperino a proscrivere i libri e gli altri scritti nocivi pubblicati o diffusi nelle loro diocesi e di toglierli dalle mani dei fedeli. Con queste parole è conferito sì un diritto, ma è anche imposto un dovere. E che nessuno pensi di aver corrisposto agli obblighi del proprio incarico se Ci ha deferito uno o due libri ed ha lasciato che molti altri si diffondessero e circolassero.

Non vi trattenga, Venerabili Fratelli, il fatto che per caso l'autore di un qualche libro abbia ottenuto altrove quel permesso detto volgarmente Imprimatur: esso può essere apocrifo, o dato con negligenza o con eccessiva benignità ed eccessiva fiducia nell'autore, ciò che forse talvolta succede negli Ordini religiosi. Accade che, come uno stesso cibo non è conveniente a tutti, così i libri, che in un luogo sono innocenti, in un altro a causa delle circostanze possono essere nocivi. Se dunque il vescovo, dopo aver udito il parere di uomini prudenti, giudicasse necessario censurare nella propria diocesi qualche libro di questo genere, lo faccia, Noi glie ne diamo assai volentieri la facoltà, e perfino glie ne facciamo un obbligo. Naturalmente la cosa dev'esser fatta con prudenza, restringendo la proibizione, se ciò basta, al clero; restando integro l'obbligo per i librai cattolici di non porre assolutamente in vendita  i libri condannati dal Vescovo.

E poichè si tratta di librai, vigilino i Vescovi a che la cupidigia non li trascini a trafficare opere malvagie: certamente in alcuni cataloghi sono proposti, e con grandi lodi, molti libri dei modernisti. Se i librai rifiutassero di obbedire, i Vescovi, dopo averli ammoniti, non esitino a privarli del titolo di librai cattolici; lo stesso, e a maggior ragione, se avessero il titolo di librai episcopali: e coloro che si  fregiassero del titolo di librai pontifici, li deferiscano alla Sede Apostolica.

A tutti infine ricordiamo l'articolo XXVI della Costituzione Officiorum: Coloro che hanno ottenuto la facoltà di leggere e ritenere i libri proibiti, non per questo hanno il diritto di leggere e ritenere quei libri o giornali, quali che siano, proibiti dall'Ordinario del luogo, a meno che nell'Indulto apostolico sia stata accordata espressa facoltà di leggere e ritenere i libri condannati da qualsiasi autorità.

IV. Non è tuttavia sufficiente proibire la lettura e la vendita dei libri cattivi, bisogna anche impedirne la pubblicazione. Che i vescovi facciano uso della più grande severità nell'accordare il permesso di pubblicare.

Ma, siccome è grande il numero delle opere che, secondo la Costituzione Officiorum richiedono il permesso dell'Ordinario per poter essere pubblicate, e siccome, d'altra parte, il Vescovo non le può esaminare tutte di persona, in talune diocesi sono stati istituiti dei censori d'ufficio in numero sufficiente per procedere ad esaminarle. Noi lodiamo fortemente quest'istituzione: e non solo esortiamo ad estenderla a tutte le diocesi ma certamente lo comandiamo. Vi siano in tutte le curie episcopali dei censori d'ufficio incaricati di esaminare le opere da pubblicare: essi saranno scelti tra i sacerdoti del clero tanto regolare che secolare, raccomandabili per età, scienza e prudenza e che, riguardo alle dottrine da approvarsi o da condannarsi, si tengano in un giusto mezzo. Ad essi sarà affidato l'esame di tutti gli scritti che, secondo gli articoli XLI e XLII della suddetta Costituzione, devono essere sottoposti ad un esame previo. Il censore emetterà il suo giudizio per iscritto. Se questo giudizio è favorevole, il Vescovo concederà il permesso di pubblicazione con la parola Imprimatur, che sarà tuttavia preceduta dalla formula Nihil obstat con al di sotto il nome del censore.

Nella Curia romana, così come nelle altre, saranno istituiti dei censori d'ufficio, che saranno nominati, sentito prima il Cardinal Vicario del Pontefice romano e con l'assenso e l'approvazione dello stesso Sovrano Pontefice, dal Maestro del Sacro Palazzo, che dovrà designare il censore incaricato di esaminare i singoli scritti. Sempre dal Maestro sarà concesso il permesso di pubblicazione, come pure dal Cardinal Vicario del Pontefice o dal Vescovo suo vice gerente, che sarà preceduto, come detto sopra, dalla formula di approvazione con sotto il nome del censore.

Solo in casi eccezionali e rarissimi, a prudente giudizio del vescovo, potrà essere omessa la menzione del censore.

Il nome del censore sarà tenuto segreto agli autori prima che abbia emesso parere favorevole, perchè egli non sia molestato o mentre esamina gli scritti, o qualora non ne approvasse la pubblicazione.

Non saranno scelti censori appartenenti ad Istituti religiosi se non si sarà sentito previamente in segreto il Superiore provinciale, il quale attesterà in coscienza della virtù, della scienza e dell'integrità dottrinale del candidato.

Avvisiamo i Superiori religiosi del grave loro dovere di non consentire che sia pubblicato alcunchè, senza il loro permesso e quello dell'Ordinario.

Stabiliamo e dichiariamo infine che il titolo di censore non ha alcun valore per confermare le opinioni private di colui che se ne fregia.

Ciò detto in linea generale, ordiniamo in particolare che si osservi con somma diligenza quanto espresso nell'articolo XLII della Costituzione Officiorum: È fatta proibizione ai membri del clero secolare di assumere la direzione di giornali o riviste senza il permesso dell'Ordinario. E qualora ne abusino, previa monizione, il permesso sarà loro ritirato. 

Riguardo ai sacerdoti corrispondenti o collaboratori come son detti volgarmente, siccome accade di frequente che pubblichino in giornali o riviste articoli infettati dalla sozzura modernista; i Vecovi veglino che costoro non travalichino i limiti del consentito e, se necessario, ritirino l'autorizzazione. Parimenti ammoniamo severissimamente i Superiori religiosi  affinchè adempiano a questo compito; chè se agissero negligentemente, provvedano i vescovi come delegati del Sommo Pontefice.

A ogni giornale e rivista scritti da cattolici, per quanto possibile, sia assegnato un censore, che avrà l'incarico di leggere integralmente ed attentamente i numeri o i fascicoli, dopo la loro pubblicazione: se ciò che vi è espresso fosse pericoloso, si ingiunga una ritrattazione nel successivo numero o fascicolo. Inoltre questo stesso diritto lo abbiano i vescovi, anche se per avventura il censore fosse stato di parere favorevole.

V. Abbiamo già ricordato i congressi e le pubbliche assemblee come luoghi in cui i modernisti difendono apertamente e si studiano di propalare le loro opinioni.

I Vescovi non consentano più, se non assai di rado, congressi di sacerdoti. Nel caso, li permettano con questa regola, che cioè non vi si tratti di questioni che competono ai Vescovi od alla Sede Apostolica; che non vi sia proposto o auspicato nulla che vada a detrimento della sacra autorità, che non vi si proferirà discorso alcuno che sappia di modernismo, di presbiterianismo o di laicismo.

A questo tipo di congressi che potranno tenersi solo dietro autorizzazione scritta, accordata volta per volta, non potranno assistere i sacerdoti di altra diocesi senza un permesso scritto del proprio Vescovo.

Di più ancora, nessun sacerdote dimentichi la grave raccomandazione di Leone XIII: Sacra sia ai sacerdoti l'autorità dei proprii pastori: tengano per certo che il ministero sacerdotale, se non sia esercitato subordinatamente al magistero dei Vescovi, non potrà essere nè santo, nè fruttuoso, nè onesto [8].

VI. E tuttavia, Venerabili fratelli, a che servirebbero i Nostri ordini e precetti, se non fossero osservati puntualmente e fedelmente? Affinchè ciò felicemente si compia come desiderato, Ci è parso opportuno estendere a tutte le diocesi ciò che con somma prudenza hanno decretato i Vescovi dell'Umbria [9] alcuni anni or sono per le loro. Allo scopo di proscrivere gli errori già diffusi, così essi, e di impedirne una ulteriore diffusione, e di eliminare i dottori di menzogna per i quali si perpetuano gli effetti perniciosi provocati da tale diffusione, questa sacra Assemblea ha decretato, sulle orme di San Carlo Borromeo, di istituire in ciascuna diocesi un Consiglio formato da uomini probi scelti tra entrambi i cleri, che abbia il compito di sorvegliare se serpeggino e siano disseminati errori e con quali artificii, e d'informarne il Vescovo affinchè questi,  opportunamente consigliato, prenda le misure più opportune a soffocare il male su nascere ed a impedire che si diffonda sempre più a rovina delle anime e, ciò che sarebbe peggio, che si rafforzi e cresca.

Decretiamo dunque che in ogni diocesi sia istituito quanto prima un tale consiglio, che Ci piace denominare Consiglio di vigilanza. Coloro che saranno chiamati a farne parte saranno scelti più o meno come è stato detto a proposito dei censori; si riuniranno con il Vescovo ogni due mesi in un  determinato giorno, e saranno tenuti al segreto riguardo agli argomenti ed alle deliberazioni. Il loro ruolo sarà il seguente: sorveglieranno vigilando con massima attenzione gli indizi e le tracce di modernismo sia nelle pubblicazioni sia nell'insegnamento, ed allo scopo di preservarne il clero e la gioventù prenderanno misure prudenti sì ma pronte ed efficaci.

Facciano attenzione in particolare ai vocaboli di nuovo conio, ed a questo proposito rammentino l'avvertimento di Leone XIII: Non si può approvare, negli scritti dei cattolici, un linguaggio che, ispirandosi ad uno spirito di novità condannabile, sembra ridicolizzare la pietà dei fedeli e parla di un nuovo ordine di vita cristiana, di nuove dottrine della Chiesa, di nuovi bisogni dell'anima cristiana, di nuova vocazione sociale del clero, di nuova umanità cristiana, ed altre cose dello stesso genere [10]. Non tollerino tali cose nè nelle pubblicazioni nè nei corsi dei professori.

Sorveglino parimenti le opere in cui si tratta di pie tradizioni locali e di sacre Reliquie. Non permettano che sui giornali o nelle riviste destinate a nutrire la pietà tali questioni siano dibattute irrispettosamente o con disprezzo, nè con la pretesa di giudizi senza appello, soprattutto se ciò che si afferma, come spesso accade, non sorpassa i limiti della probabilità e si basa solo su opinioni preconcette.

A proposito delle sacre Reliquie, ci si regoli come segue: se i Vescovi, unici competenti in tale materia, vengono a sapere con certezza che una reliquia non è autentica, questa dev'essere ritirata dal culto dei fedeli; se il documento che testimonia dell'autenticità di una reliquia è andato distrutto in qualche rivolgimento civile o in altra maniera, tale reliquia dovrà essere esposta alla pubblica venerazione solo dopo una accurata ricognizione da parte del Vescovo. L'argomento di prescrizione o di fondata presunzione avrà valore solamente se il culto è commendevole per la sua antichità secondo il seguente decreto portato nel 1896 dalla S. Congr. delle Indulgenze e sacre Reliquie: Le reliquie antiche devono essere mantenute nella venerazione in cui sono state fino ad oggi, a meno che, in qualche caso particolare, si abbiano ragioni certe per ritenerle false ed inautentiche.

Per quanto riguarda il giudizio sulle pie tradizioni, ecco ciò che bisogna ricordare: la Chiesa usa di tale prudenza in questa materia che non permette che si raccontino tali tradizioni in pubblici scritti, se ciò non vien fatto con grande precauzione e dopo aver premesso la dichiarazione imposta da Urbano VIII; ed anche in tal caso non si fa garante della verità del fatto, ma semplicemente non impedisce di credere cose che non mancano di argomenti di fede umana. Così ha decretato, trent'anni or sono, la S. Congr. dei Riti: Tali apparizioni o rivelazioni non sono state nè approvate nè condannate dalla Santa Sede, che ha semplicemente permesso che fossero credute con fede puramente umana basandosi sulle tradizioni che le riferiscono corroborate da testimonianze e monumenti degni di fede [11]. Chi mantiene tale dottrina non ha nulla da temere, perchè la devozione che ha per oggetto qualcuna di queste apparizioni, per quel che riguarda il fatto stesso, implica sempre come condizione la verità del fatto, e allora si dice relativa; in quanto assoluta, non può mai basarsi se non sulla verità, dato che s'indirizza alla persona stessa dei Santi che si desiderano onorare. Lo stesso per quanto riguarda le Reliquie.

Raccomandiamo infine al Consiglio di vigilanza di fare attenzione costantemente e diligentemente alle istituzioni sociali e a tutti gli scritti che trattano di questioni sociali, affinchè non vi si introduca nulla del modernismo ma che tutto vi corrisponda alle prescrizioni dei Romani Pontefici.

VII. E nel timore che tali prescrizioni cadano in oblio, Noi vogliamo ed ordiniamo che tutti gli Ordinari delle diocesi, un anno dopo la pubblicazione delle presenti Lettere, e poi ogni tre anni, inviino alla Santa Sede una relazione fedele e giurata sull'esecuzione di tutte le ordinanze contenute in questa Nostra Lettera, come pure sulle dottrine che hanno corso fra il clero, e soprattutto nei Seminarii e nelle altre istituzioni cattoliche, compresi coloro che sono esenti dalla giurisdizione dell'Ordinario. Lo stesso ordiniamo ai Superiori generali degli Ordini religiosi per ciò che riguarda i loro sudditi.»

A queste prescrizioni che Noi confermiamo pienamente nella loro integrità, con l'intenzione di obbligare in coscienza coloro che le infrangessero, aggiungiamo qualche misura speciale per i seminaristi ed i novizi degli istituti religiosi.

Per formare un sacerdote che sia degno di questo nome è necessario che nei Seminari  tutti gli insegnamenti convergano; non è lecito ritenere che tali strutture siano aperte per i soli studii oppure per la sola pietà. La formazione completa comporta entrambi questi elementi, ed i Seminari sono come palestre in cui si prepara lungamente la milizia sacra di Cristo. Perchè dunque ne esca un'armata perfettamente formata, due cose sono assolutamente necessarie: la dottrina per la formazione dello spirito [mens, N.d.T.], la virtù per la perfezione dell'anima. L'una richiede che i giovani alunni seminaristi siano anzitutto istruiti nelle scienze più strettamente legate con gli studii teologici, l'altra esige che essi eccellano particolarmente per costanza e per virtù. Coloro che sono incaricati della disciplina e della pietà osservino quali speranze offra ogni allievo, esaminino il carattere di ciascuno chiedendosi se assecondi le proprie inclinazioni più corrette, o sembri accessibile ai sentimenti profani, se sia pronto all'obbedienza, incline alla pietà, se non abbia troppa stima di se stesso, se sia indisciplinato, se si avvii alla dignità sacerdotale proponendosi un retto fine o se sia mosso da motivi umani, se infine si distingua per la santità e la dottrina che convengono a questa vita o almeno se, in mancanza dell'una o dell'altra di queste qualità, si sforzi con sincera e pronta volontà di acquisirla. Tale ricerca non presenta un'eccessiva difficoltà: infatti l'assenza delle virtù di cui abbiamo detto si tradisce ben presto per il fatto che gli esercizi di pietà sono compiuti senza sincerità e che la disciplina è osservata per timore e non per obbedire alla voce della coscienza. Colui che si mantiene nella disciplina per timore servile, o che l'infrange per leggerezza di spirito o disprezzo, è assai lontano dall'offrire speranza di un sacerdozio esercitato santamente. È di fatto poco probabile che uno spregiatore della disciplina domestica  non venga meno, più avanti, alle regole pubbliche della Chiesa. Se un superiore incaricato dei giovani chierici individuasse una tale disposizione di spirito in un allievo e se, dopo parecchi ammonimenti ed un anno di prova, si rendesse conto che il chierico non modifica per nulla la propria condotta, lo espella, in maniera che non possa più esser ricevuto nè da lui nè da qualunque altro Vescovo.

Due condizioni sono necessariamente richieste per la promozione dei chierici: l'innocenza della vita unita alla sana dottrina. E non bisogna dimenticare che le prescrizioni e gli avvertimenti che il Vescovo dà ai nuovi ordinandi s'indirizzano anche ai candidati, poichè è detto: «Si provveda acciocchè coloro che sono scelti per questo ministero siano illustri per sapienza celeste, per costumi integerrimi e per la costante osservanza della giustizia... Siano onesti e maturi sia nella scienza che nelle opere... Splenda in essi la giustizia in tutti i suoi aspetti.»

E per quanto riguarda l'onestà della vita, ne avremmo parlato già a sufficienza, se si potesse separarla dalla dottrina e dalle opinioni che ciascuno fa sue e difende. Ma, come si legge nel libro dei Proverbi: Colla sua dottrina si farà conoscere l'uomo  [12], e come insegna l'Apostolo: Chi non persevera nella dottrina di Cristo non possiede Dio [13]. Quanto invero debba essere l'impegno da impiegare nell'acquisire conoscenze numerose e varie, anche la situazione stessa dei nostri tempi ce lo rivela: nulla vi è esaltato quanto la luce del progresso dell'umanità. Così dunque tutti i chierici che vogliono esercitare le loro funzioni come conviene ai nostri tempi, esortare fruttuosamente nella sana dottrina e rimproverare i suoi detrattori [14] e che hanno a cuore di consacrare al bene della Chiesa le risorse del loro spirito, costoro dovranno acquisire conoscenze superiori a quelle del comune degli uomini ed aspirare più degli altri all'ecellenza della dottrina. Dobbiamo in effetti lottare contro abili nemici che uniscono un'alto livello di studii ad una scienza spesso artificiosa, le cui frasi speciose e vibranti sono proposte con grande flusso e fracasso di parole da cui pare zampillare qualcosa d'esotico. Perciò le armi devono essere opportunamente predisposte, si deve cioè preparare un'abbondante messe di dottrina per tutti coloro che, nella calma di una vita nascosta, si preparano ad esercitare santissime e difficilissime funzioni.

Tuttavia, poichè la vita umana è limitata da tali confini, che dalla ricchissima fonte di conoscenze che ci si offrono a mala pena ci è concesso di coglierne qualcuna, è necessario moderare l'ardore nell'apprendimento e ricordarsi di queste parole di san Paolo: non occorre sapere più di ciò che conviene, ma sapere con moderazione [15]. Perciò, siccome i chierici sono già sottoposti a numerosi e gravi studii, siano essi in relazione alle Sacre Lettere, ai dogmi della Fede, alla morale, alla scienza della pietà e del culto detta ascetica, o ancora alla storia della Chiesa, al diritto canonico, all'eloquenza sacra; è importante che i giovani non sprechino il loro tempo in altre questioni e non siano distratti dai loro studii principali, Noi proibiamo loro la lettura di tutti i periodici o riviste, per quanto possano essere ecellenti, obbligando in coscienza i superiori che non avranno vegliato con cura scrupolosa ad impedirlo.

Ed al fine di togliere al modernismo ogni possibilità di intrudersi dissimulatamente, non solo Noi vogliamo che sia osservato ciò che è stato prescritto più sopra al numero II, ma ordiniamo anche che tutti i professori, prima di iniziare i loro singoli insegnanti, all'inizio dell'anno accademico, presentino ai loro superiori il testo che si propongono d'insegnare  o le questioni e le tesi che si propongono di trattare; inoltre vogliamo che, nel corso dell'anno, il loro metodo d'insegnamento sia esaminato: e se pare allontanarsi dalla sana dottrina, sarà il caso di rimuovere immediatamente quell'insegnante. Infine ordiniamo che oltre alla professione di fede, ogni insegnante presti giuramento tra le mani del proprio Vescovo, secondo la formula allegata più oltre, e che vi apponga la propria firma.

Questo guramento, dopo la professione di fede secondo la formula prescritta da Pio IV, Nostro predecessore di santa memoria, con l'aggiunta delle definizioni del Concilio Vaticano, lo presteranno inoltre al proprio Vescovo:

I. - I chierici che stanno per essere promossi agli ordini maggiori; si dovrà consegnar loro in precedenza una copia tanto della professione di fede quanto della formula del giuramento da pronunciare, affinchè ne siano accuratamente informati, compresa la sanzione prevista in caso d'infrazione, come sarà detto più avanti.

II. - I sacerdoti destinati ad udire le confessioni ed i sacri predicatori prima che sia loro accordata la facoltà di esercitare tali funzioni.

III. - I Parroci, i Canonici, i Beneficiari prima di prendere possesso del loro beneficio.

IV - Gli ufficiali delle Curie episcopali e dei Tribunali ecclesiastici, ivi compresi il Vicario generale ed i giudici.

V. - I predicatori della Quaresima.

VI. - Tutti gli ufficiali delle Congregazioni romane e dei Tribunali ecclesiastici di Roma, in presenza del Cardinal Prefetto o del Segretario della Congregazione o del Tribunale.

VII. - I superiori ed i docenti delle famiglie e delle Congregazioni religiose prima di assumere l'incarico.

Gli atti autentici delle dette professioni di fede e dei giuramenti prestati saranno conservati in registri appositi nelle Curie episcopali e negli uffici delle Congregazioni romane. Se qualcuno, Dio non voglia, osasse violare tale giuramento, sia deferito immediatamente al tribunale del Santo Uffizio.

FORMULA DEL GIURAMENTO

«Io... accetto e ricevo fermamente tutte e ciascuna le verità che la Chiesa, col suo magistero infallibile, ha definito, affermato e dichiarato, principalmente quei capi di dottrina che sono direttamente diretti contro gli errori del tempo presente.

E per prima cosa professo che Dio, principio e fine di tutte le cose, può essere conosciuto e perciò anche dimostrato con certezza col lume naturale della ragione per mezzo delle cose che sono state fatte, cioè per mezzo delle opere visibili della creazione, come la causa per mezzo dell'effetto.

In secondo luogo: ammetto e riconosco gli argomenti esterni della rivelazione, cioè i fatti divini, tra i quali in primo luogo i miracoli e le profezie, come segni certissimi dell'origine divina della religione cristiana; e questi stessi argomenti io li ritengo perfettamente proporzionati all'intelligenza di tutti i tempi e di tutti gli uomini, anche del tempo presente.

In terzo luogo: credo anche con fede ferma che la Chiesa, custode e maestra della parola rivelata, è stata istituita immediatamente e direttamente da Cristo stesso, vero e storico, durante la sua vita tra noi, e credo che questa Chiesa è fondata su Pietro capo della gerarchia apostolica, e sui suoi successori attraverso i secoli.

In quarto luogo: accolgo sinceramente la dottrina della Fede trasmessa fino a noi dagli Apostoli per mezzo dei Padri ortodossi, sempre nello stesso senso e nella stessa sentenza, e rigetto assolutamente la supposizione eretica dell'evoluzione dei dogmi, secondo cui tali dogmi cambierebbero di senso e ne riceverebbero uno differente da quello che ha dato loro dall'inizio la Chiesa; e similmente riprovo ogni errore che pretende di sostituire al deposito divino, tramandato alla Sposa di Cristo perchè fedelmente lo custodisse, una finzione filosofica o una creazione della cosienza umana la quale, formata poco a poco per lo sforzo degli uomini, sarebbe suscettibile nell'avvenire di un progresso indefinito.

In quinto luogo: ritengo in tutta certezza e professo sinceramente che la Fede non è un sentimento religioso cieco che erompe dalle latebre della subcoscienza per impulso del cuore ed inclinazione della volontà moralmente informata; ma che invece essa è un vero e proprio assenso dell'intelletto alla verità acquisita estrinsecamente per mezzo dell'insegnamento ricevuto ex auditu; assenso per il quale noi crediamo vero, a causa dell'autorità di Dio la cui veracità è assoluta, tutto ciò che è stato detto, attestato e rivelato dal Dio personale, creatore e Signore nostro.

Mi sottometto anche, con tutto il necessario rispetto, ed aderisco di tutto il cuore a tutte le condanne, dichiarazioni e prescrizioni contenute nell'Enciclica Pascendi e nel Decreto Lamentabili, specialmente per ciò che concerne la cosiddetta storia dei dogmi.

Così pure riprovo l'errore di coloro che pretendono che la fede proposta dalla Chiesa possa essere in contraddizione con la storia, e che i dogmi cattolici, nel senso in cui oggi sono intesi, sono incompatibili con le origini più autentiche della religione cristiana.

Condanno pure e rigetto l'opinione di coloro che affermano che il cristiano erudito si riveste di una duplice personalità, quella del credente e quella dello storico, come se allo storico fosse lecito sostenere ciò che contraddice la fede, o porre delle premesse da cui conseguisse che i dogmi sono falsi o dubbi, così che essi non siano negati direttamente.

Riprovo allo stesso modo quel metodo di studio e d'interpretazione della Sacra Scrittura che, mettendo da parte la Tradizione della Chiesa, l'analogia della Fede e le regole della Sede apostolica s'ispira ai metodi di lavoro dei razionalisti e, con altrettanta audacia quanta temerità, accetta come suprema ed unica regola solo la critica testuale.

Inoltre rigetto l'opinione di coloro i quali ritengono che, nell'esposizione delle questioni storiche e teologiche, l'insegnante o chiunque si occupi di tali materie debba anzitutto sbarazzarsi di ogni idea preconcetta sia riguardo all'origine soprannaturale della Tradizione cattolica sia riguardo all'assistenza divinamente promessa per la conservazione perpetua di ogni punto di verità rivelata, per interpretare poi gli scritti di ciascuno dei Padri al di fuori di ogni autorità sacra, secondo i meri principii della scienza e con quell'indipendenza di giudizio che si usa nello studio di un qualunque documento profano.

Infine in maniera generale professo di essere completamente indenne da quell'errore dei modernisti che pretende che non vi sia, nella sacra Tradizione, nulla di divino o, ciò che è ben peggio, che ammette ciò che vi è di divino in senso panteista; così che non rimane nulla di più del fatto puro e semplice, assimilabile ai fatti ordinarii della storia: e cioè che degli uomini, col loro lavoro, la loro abilità, il loro talento, continuano attraverso le età posteriori la scuola inaugurata da Cristo ed i suoi Apostoli. Per concludere, mantengo con  la più grande fermezza, e manterrò fino al mio ultimo respiro, la fede dei Padri nel carisma certo di verità che è, è stato e sarà sempre nell'episcopato trasmesso con la successione Apostolica [16]: non in modo che sia mantenuto quello solo che può sembrare migliore e più adatto al grado di cultura proprio di ciascuna epoca, ma in modo che la verità assoluta ed immutabile, predicata in origine dagli Apostoli, non sia mai creduta ed intesa in un altro senso [17].

Mi impegno ad osservare tutte queste cose  fedelmente, integralmente e sinceramente, a custodirle inviolabilmente e a non allontanarmene sia nell'insegnamento sia in una qualunque maniera con le mie parole ed i miei scritti. Così prometto, così giuro, così mi aiuti Dio ecc.»

DELLA SACRA PREDICAZIONE

Poichè inoltre per una lunga esperienza ci è noto, che alla cura impiegata dai Vescovi perchè sia annunziata la parola di Dio non corrispondono adeguati risultati, e ciò non tanto a causa dell'inerzia degli uditori quanto della vanagloria dei predicatori, che fanno udire piuttosto la parola dell'uomo che quella di Dio; così abbiamo ritenuto opportuno di far tradurre in latino, di diffondere e di raccomandare agli Ordinari il documento indirizzato, per ordine di Leone XIII, Nostro predecessore di felice memoria, dalla Congregazione dei Vescovi e dei Regolari il 31 luglio 1894 agli Ordinari d'Italia ed ai superiori delle famiglie e delle Congregazioni religiose.

1. E primamente, per ciò che appartiene alle qualità del sacro predicatore, avvertano [gli Ordinari e i Superiori delle famiglie religiose] di non mai affidare un ministero sì santo a chi non sia fornito di vera pietà cristiana e compreso di grande amore a N. S. Gesù Cristo, senza del quale non sarebbe mai altro che aes sonans et cymbalum tinniens [18]; nè mai potrebbe avere quel vero zelo della gloria di Dio e della salute delle anime, che deve essere il solo movente e il solo fine dell'evangelica predicazione. E questa pietà cristiana, sì necessaria ai sacri banditori, uopo è che risplenda anche nella loro condotta esteriore, la quale non deve mai trovarsi in contraddizione coi loro insegnamenti, nè aver nulla di secolaresco e di mondano, ma sempre esser tale che li mostri veramente ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei [19]; altrimenti, come osserva l'angelico S. Tommaso, si doctrina est bona et praedicator malus, ipse est occasio blasphemiae doctrinae Dei [20].

Colla pietà poi e colla virtù cristiana vuole andare congiunta anche la scienza, essendo manifesto e dalla esperienza continua comprovato, che una predicazione veramente soda, ordinata e fruttuosa vano è aspettarla da coloro, che non sono nutriti di buoni studii, principalmente sacri, e che fidenti in certa lor naturale loquacità, temerariamente salgono il pulpito con poca o nessuna preparazione. Costoro, per ordinario, non fanno altro che batter l'aria, e alla divina parola, senza avvedersene, accattare dispregio e derisione; quindi loro va detto recisamente: Quia tu scientiam repulisti, ego repellam te ne sacerdotio fungaris mihi [21].

2. Dopo dunque, e non prima, che il sacerdote si sarà procacciato il corredo delle accennate doti, allora soltanto i Reverendissimi Vescovi e Capi degli Ordini Regolari gli potranno affidare il gran ministero della parola divina; invigilando però che fedelmente si attenga a quelle materie, che sono veramente proprie della sacra predicazione.

Or tali materie sono indicate dal divin Redentore là dove dice: Praedicate evangelium [22].... Docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis  [23]. Conformemente alle quali parole scrisse l'Angelico: Praedicatores debent illuminare in credendis, dirigere in operandis, vitanda manifestare, et modo comminando, modo exhortando, hominibus praedicare [24]. E il sacrosanto Concilio di Trento: Annunciantes eis vitia, quae eos declinare, et virtutes quas sectari oportet, ut poenam aeternam evadere et coelestem gloriam consequi valeant [25]. Ma più ampiamente ancora fu ciò spiegato dal Sommo Pontefice Pio IX di s. m. colle seguenti parole: «Non semetipsos, sed Christum crucifixum praedicantes, sanctissima religionis nostrae dogmata et praecepta, iuxta catholicae Ecclesiae et Patrum doctrinam, gravi ac splendido orationis genere, populo clare aperteque annuncient; peculiaria singulorum officia accurate explicent, omnesque a flagitiis deterreant, ad pietatem inflamment, quo fideles, Dei verbo salubriter refecti, vitia omnia declinent, virtutes sectentur, atque ita aeternas poenas evadere et coelestem gloriam consequi valeant [26]

Donde chiaramente apparisce che il simbolo e il decalogo, i precetti della Chiesa e i Sacramenti, le virtù ed i vizii, i doveri proprii delle diverse classi di persone, i novissimi dell'uomo ed altre simili verità eterne debbono formare la materia ordinaria della sacra predicazione.

3. Ma questi gravissimi argomenti sono oggi indegnamente trascurati da molti predicatori, i quali, quaerentes quae sua sunt, non quae Iesu Christi, [27] e ben conoscendo non esser queste le materie più acconce ad acquistar loro quell'aura popolare che ambiscono, le lasciano interamente da parte, massime nelle Quaresime e in altre occasioni solenni; e insieme colle cose mutando i nomi, alle antiche prediche sostituiscono un genere mal inteso di conferenze, rivolte ad adescare la mente e la fantasia, non mai a muovere la volontà e a riformare i costumi. E non riflettono costoro che le prediche morali giovano a tutti, le conferenze d'ordinario sono per pochi; e che questi pochi medesimi, se fossero meglio curati nei costumi, cioè meglio aiutati ad essere più casti, più umili, più obbedienti all'autorità della Chiesa, con ciò solo avrebbero la mente sgombrata da mille pregiudizii contro la fede, e più disposta a ricevere la luce della verità; perchè gli errori religiosi, massime tra i popoli cattolici, hanno generalmente radice più nelle passioni del cuore, che nelle aberrazioni della mente, secondo quello che è scritto: De corde exeunt cogitationes malae.... blasphemiae [28]. Perciò su quel del Salmista: Dixit insipiens in corde suo: non est Deus [29], saviamente riflette S.Agostino: In corde suo, non in mente sua.

4. Nè già con questo vuol condannarsi in modo assoluto l'uso delle conferenze, le quali anzi, quando siano ben condotte, possono anch'esse in certi casi tornare utilissime e necessarie, in mezzo a tanti errori che spargonsi contro la religione. Ma ben si vogliono onninamente sbandire dal pulpito quelle pompose dicerie, che trattano argomenti più speculativi che pratici, più civili che religiosi, più di comparsa che di frutto, i quali perciò saranno forse adattati alla palestra giornalistica e alle aule accademiche, ma col luogo santo certamente non si confanno.

Quanto poi a quelle conferenze, che mirano a difendere la religione dalle impugnazioni de' suoi nemici, sono bensì a quando a quando necessarie, ma questo non è peso da tutti gli omeri, sì veramente dai più robusti. Ed anche i valorosi oratori debbono usare in ciò grande cautela; che tali apologie convien farle soltanto in quei luoghi, in quei tempi e a quelle udienze, che ne abbiano un vero bisogno, e da cui possa sperarsene un vero profitto; della qual cosa i giudici più competenti è manifesto non essere che gli Ordinarii: convien farle in maniera che la dimostrazione abbia la sua base profonda nella dottrina sacra assai più che negli argomenti umani e naturali: convien farle con tale solidità e chiarezza, da evitare il pericolo che in certe menti restino impressi
più gli errori che le verità opposte, e più facciano breccia le obbiezioni che le risposte.

Soprattutto poi è da por mente che l'uso soverchio delle conferenze non faccia cadere in disistima e in disuso le prediche morali, come se queste fossero cose di second'ordine e di minore importanza che le polemiche, e però da lasciarsi al volgo dei predicatori e degli uditori; mentre il vero si è che la predicazione morale è la più necessaria alla università dei fedeli, non è meno nobile della polemica, e quindi anche i più valenti e celebrati oratori, e dinanzi a qualsivoglia più eletta e numerosa udienza, dovrebbero, almeno di quando in quando, trattarla con vivo zelo. Se ciò non facciasi, queste grandi udienze saranno condannate a sentirsi sempre parlare d'errori che spesso non sono nei più dei membri che le compongono, e non mai de' vizii e delle colpe, che in siffatte adunanze sogliono abbondare più che in altre di minor conto.

5. Ma se molti abusi si notano nella scelta dei temi, altri non meno gravi sono a deplorarsi nella forma della trattazione, intorno alla quale insegna egregiamente l'Aquinate che, per essere veramente lux mundi, tria debet habere praedicator verbi divini: primum est stabilitas, ut non deviet a veritate; secundum est claritas, ut non doceat cum obscuritate; tertium est utilitas, ut quaerat Dei laudem et non suam [30]. Ma per mala ventura la forma di molti odierni sermoni, non solo è lontana da quella chiarezza e semplicità evangelica che dovrebbe caratterizzarla, ma tutta si avvolge in ambagi nebulose e in materie astruse superiori alla comune capacità del popolo, e fa tornare sul labbro quel pietoso lamento: Parvuli petierunt panem, et non erat qui frangeret eis [31]. Il peggio si è poi che vi manca spesso quella sacra impronta, quell'alito di pietà cristiana e quella unzione dello Spirito Santo, per la quale il banditore evangelico dovrebbe sempre poter dire di sè: Sermo meus et praedicatio mea, non in persuasibilibus humanae sapientiae verbis, sed in ostensione spiritus et virtutis [32]. Costoro invece fondandosi quasi unicamente in persuasibilibus humanae sapientiae verbis, poco o nulla si curano della parola divina, della Sacra Scrittura, che pure dev'essere il primo fonte della sacra eloquenza, come insegnava testè il Sommo Pontefice felicemente regnante, con parole gravissime che crediamo opportuno di riferire.

«Haec propria et singularis Scripturarum virtus, a divino afflatu Spiritus Sancti profecta, ea est quae oratori sacro auctoritatem addit, apostolicam praebet dicendi libertatem, nervosam victricemque tribuit eloquentiam. Quisquis enim divini verbi spiritum et robur eloquendo refert, ille non loquitur in sermone tantum, sed et in virtute, et Spiritu Sancto et in plenitudine multa [33]. Quamobrem ii dicendi sunt praepostere improvideque facere, qui ita conciones de religione habent, et praecepta divina enunciant, nihil ut fere afferant nisi humanae scientiae et prudentiae verba, suis magis argumentis quam divinis innixi. Istorum scilicet orationem, quantumvis nitentem luminibus, languescere et frigere necesse est utpote quae igne careat sermonis Dei, eamdemque longe abesse ab illa qua divinus sermo pollet virtute: Vivus est enim sermo Dei et efficax, et penetrabilior omni gladio ancipiti, et pertingens usque ad divisionem animae ac spiritus. [34]Quamquam hoc etiam prudentioribus assentiendum est, inesse in sacris Litteris mire variam et uberem magnisque dignam rebus eloquentiam: id quod Augustinus pervidit diserteque arguit [35], atque res ipsa confirmat praestantissimorum in oratoribus sacris, qui nomen suum assiduae Bibliorum consuetudini piaeque meditationi se praecipue debere, grati Deo, affirmarunt [36]

6. Ecco dunque la fonte principalissima della sacra eloquenza, la Bibbia. Ma questi predicatori ammodernati, in cambio d'attingere la loro eloquenza al fonte dell'acqua viva, con intollerabile abuso si volgono alle cisterne dissipate della sapienza umana: invece di recare in mezzo i testi divinamente inspirati, o quelli dei Santi Padri e dei Concilii, citano a sazietà autori profani, autori moderni ed anche viventi, autori e parole che si prestano ben sovente ad interpretazioni molto equivoche e molto pericolose. «È anche un grande abuso della eloquenza sacra trattare i temi religiosi unicamente nell'interesse di questa vita, e non parlare della futura: noverare i vantaggi recati alla società dalla religione cristiana, e dissimulare i doveri: dipingere il Redentore divino tutto carità, e tacere della giustizia. Indi il poco frutto di cotesta predicazione, dalla quale un uomo di mondo esce persuaso che, senza mutare i suoi costumi, purchè dica: Io credo in Gesù Cristo, sarà un buon cristiano [37]

Ma che importa a costoro del frutto? Non è questo che cercano principalmente: cercano di lusingare gli uditori prurientes auribus e pur che veggano le chiese piene, punto non curano che le anime si rimangano vuote. Per questo non parlano mai del peccato, mai dei novissimi; mai di altre verità gravissime che potrebbero contristare a salute, ma parlano solo verba placentia; e questo pure lo fanno con una eloquenza più tribunizia che apostolica, più profana che sacra, la quale attira loro battimani ed applausi, già condannati da S. Girolamo quando scriveva: Docente in ecclesia te, non clamor populi, sed gemitus suscitetur: auditorum lacrymae laudes tuae sint [38]. Di qui e che tutta la loro predicazione apparisce come circondata, tanto in chiesa, quanto fuori di essa, da una certa aura teatrale, che ogni sacra impronta ne toglie ed ogni sovrumana efficacia. Di qui ancora nel popolo, e diciamo pur anche in una parte del clero, la depravazione del gusto della divina parola, lo scandalo di tutti i buoni, e il poco o niun profitto dei traviati o miscredenti; i quali, benché talvolta accorrano in calca ad ascoltare simili verba placentia massimamente se attirativi dalle risonanti parole di progresso, di patria, di scienza moderna, dopo applaudito clamorosamente all'oratore che conosce il vero modo di predicare, escono di chiesa quali vi erano entrati: mirabantur, sed non convertebantur [39].

7. Volendo pertanto questa S. Congregazione, in adempimento dei venerati comandi di Sua Santità, porre un riparo a tanti e sì
detestabili abusi, si rivolge a tutti i Reverendissimi Vescovi e Superiori Generali degli Ordini Regolari e pii Istituti Ecclesiastici affinchè contro di quelli insorgano con apostolica fermezza e con ogni sforzo ne curino l'estirpazione. Ricordevoli dunque che, secondo la prescrizione del Sacrosanto Tridentino Concilio, viros idoneos ad huiusmodi praedicationis officium assumere tenentur [40] usino in questo negozio la massima diligenza e cautela. Se si tratta di Sacerdoti della loro diocesi, sieno fermi nel non affidar loro un ministero sì augusto senza averli prima provati, o per via d'esame o in altra maniera opportuna: nisi prius de vita et scientia et moribus probati fuerint [41]. Se si tratta di sacerdoti d'altre diocesi, non accettino nessuno a predicare nella loro, massime nelle occasioni più solenni, se non presenti lettere del proprio Vescovo o del proprio Superiore Regolare, le quali dieno dei suoi costumi e della sua idoneità a tale uffizio buona testimonianza.

I Superiori poi dei Religiosi di qualsivoglia Ordine, Società o Congregazione, a nessuno dei loro sudditi permettano di predicare, e molto meno lo presentino agli Ordinarii con proprie lettere testimoniali, se prima non si sono assicurati assai bene e della sua morale condotta e della sua retta maniera d'annunziare la divina parola.

Che se gli Ordinarii, dopo accettato qualche predicatore per le buone commendatizie che presentava, lo vedessero poi nell'esercizio pratico del ministero deviare dalle norme e dai moniti dati in questa Lettera, dessi con opportuna correzione lorichiamino prontamente al dovere; ma se questa non basta, lo rimuovano a dirittura da tale uffizio, usando anche le pene canoniche, se la natura del caso lo richiedesse.»

Colpiti dalla gravità del male, che cresce di giorno in giorno, ed al quale non si può più tardare ad opporsi senza il più grande pericolo, abbiamo ritenuto di prescrivere ovvero rammentare ciò, e di ordinare che siano religiosamente osservate. Ormai di fatto non abbiamo più da lottare, come all'inizio, con dei sofisti che avanzano in vesti d'agnello, ma con nemici dichiarati e crudeli, enemici dall'interno che, avendo fatto un patto coi peggiori nemici della Chiesa, si propongono la distruzione della fede. Parliamo di coloro che, ogni giorno, si elevano audacemente contro la sapienza che ci viene dal cielo, si arrogano il diritto di riformarla come se fosse stata corrotta; pretendono di rinnovarla, come se il tempo l'avesse messa fuori uso; vogliono aumentarne lo sviluppo ed adattarla ai capricci, al progresso ed alle comodità del secolo, come se fosse opposta non alla leggerezza di alcuni, ma al bene stesso della società.

A questi attentati contro la dottrina del Vangelo e contro la Tradizione della Chiesa, non sarà mai opposta sufficiente vigilanza o severità da parte di coloro a cui è stata confidata la custodia fedele di questo sacro deposito.

Così gli avvisi e gli ordini salutari che con questo Motu proprio e con scienza certa abbiamo prescritti, Noi vogliamo che siano osservati scrupolosossimamente da tutti gli Ordinari e Superiori generali degli Ordini regolari e degli Istituti ecclesiastici di tutto l'universo cattolico. Noi vogliamo ed ordiniamo che tali prescrizioni siano riconosciute e godano di tutta la loro forza, nonostante qualsiasi disposizione contraria.

Dato a Roma presso San Pietro il 1° settembre 1910, anno ottavo del nostro pontificato.

Pio X Papa.

[Traduzione: C.S.A.B., eccetto i punti 1°-7° Della sacra predicazione, tratti dal documento originale in italiano Litterae Encyclicae ex S. Congregatione Episcoporum et Regularium negotiis dignoscendis praeposita, Leonis Papae XIII iussu super sacra Praedicatione, ad omnes Italiae Episcopos, atque ad omnes Ordinum coetuumque religiosorum Praesules datae. Da A.S.S. vol. XXVII, Romae 1894-95 pag. 162-176. Ci pareva estremamente assurdo ritradurre in italiano dal latino un brano di un documento scritto originariamente in lingua italiana. Rammentiamo inoltre che il brano racchiuso tra le virgolette e che comprende i punti da I. a VII. è tratto dall'Enciclica Pascendi.

torna __________________________________

NOTE:

[1] Dat. d. VIII septembr. MCMVII. (8 sett. 1907).

[2] Leo XIII, Encycl. «Aeterni Patris».

[3] De Ente et Essentia, proem.

[4] Leo XIII, Litt. ap., X dec. MDCCCLXXXIX.

[5] Alloc., «Pergratus Nobis» ad scientiar. cultores, VII martii MDCCCLXXX.

[6] Alloc., ut supra.

[7] XXV ian. MDCCCXCVII. (25 genn. 1897).

[8] Litt. Encycl. «Nobilissima», VIII febr. MDCCCLXXXIV.

[9] Act. Consess. Epp. Umbriae, novembri MDCCCXLIX , tit. II , art. 6.

[10] Instruct. S. C. NN. EE. EE., XXVII jan. MCMII.

[11] Decr. II maii MDCCCLXXVII.

[12] Prov. XII, 8.

[13] II Ioan. 9.

[14] Tit. I, 9.

[15] Rom. XII, 3.

[16] Iren., 4, c. 26.

[17] Praeser. c. 28.

[18] I Cor. XIII, 1.

[19] I Cor. IV, 1.

[20] Comm. in Matth. V.

[21] Os. IV, 6.

[22] Marc. XVI, 15.

[23] Matth. XXVIII, 20.

[24] Loc. cit. [Comm. in Matth. V, N.d.T.]

[25] Sess. V, cap. II De Reform.

[26] Litt. Enc. IX nov. MDCCCXLVI.

[27] Philip. II, 21.

[28] Matth. XV, 19.

[29] Psal. XIII, 1.

[30] Loc. cit.

[31] Thren. IV, 4.

[32] I. Cor. II, 4.

[33] Thess. I, 5.

[34] Hebr. IV, 12.

[35] De Doctr. christ. IV, 6, 7.

[36] Litt. encycl. de Studiis Script. Sacr., XVIII nov. MDCCCXCIII.

[37] Card. Bausa, Archiep. Florentin., ad iuniorem clerum, 1892.

[38] Ad Nepotian.

[39] Ex Aug. in Matth, XIX, 25.

[40] Sess. V, c. II De reform.

[41] Conc. Trid., Sess. V, c. 2, De reform.