«Additio circa quartam regulam indicis Sedente Benedicto XIV. Pont. Max.
Quod si huiusmodi Bibliorum versiones vulgari lingua fuerint ab Apostolica Sede approbatae, aut editae cum Annotationibus desumptis ex Sanctis Ecclesiae Patribus, vel ex doctis, Catholicisque Viris, conceduntur.
Addizione alla IV. regola dell'Indice Sotto Benedetto XIV Pont. Max.
Che se queste tali Versioni della Bibbia in lingua volgare siano approvate dalla Sede Apostolica, e pubblicate con Annotazioni cavate da' SS. Padri, o da Uomini dotti, e Cattolici si permettono.»
Da: Vecchio Testamento secondo la Volgata tradotto ed annotato da Mons. A. Martini tomo I Roma 1784 (con Imprimatur) pag. XXXV-XXXVI.

«BREVE DEL REGNANTE PONTEFICE ALL'AUTORE [Mons. A. Martini]
Pius PP. VI.
Dilecte fili, salutem ec. In tanta librorum colluvie, qui Catholicam Religionem teterrime oppugnant, & tanta cum animarum pernicie per manus etiam imperitorum circumferuntur, optime sentis, si Christi fideles ad lectionem divinarum literarum magnopere excitandos existimas. Illi enim sunt fontes uberrimi, qui cuique patere debent ad hauriendam & morum, & doctrinae sanctitatem, depulsis erroribus, qui his corruptis temporibus late disseminantur. Quod abs te opportune factum affirmas, cum easdem divinas literas ad captum cujusque vernaculo sermone redditas in lucem emisisti; praefertim cum profitearis, & prae te feras, ea addidisse animadversiones, quae a sanctissimis Patribus repetitae quodvis abusus periculum amoveant. In quo a congregationis Indicis legibus non recessisti, neque ab ea constitutione, quam in hanc rem edidit Benedictus XIV. immortalis Pontifex, quem Nos & in Pontificatu praedecessorem, & cum in ejus familiam feliciter olim asciti fuerimus, Ecelesiasticae eruditionis Magistrum optimum habuisse gloriamur. Tuam igitur non ignotam doctrinam cum eximia pietate conjunctam collaudamus, & tibi de hisce libris, quos ad nos transmittendos curasti, gratias, quas debemus, agimus, illos etiam, si quando possimus, cursim perlecturi.
Interim Pontificiae benevolentiae testem accipe Apostolicam benedictionem, quam tibi, dilecte fili, peramanter impertimur.
Datum Romae apud S. Petrum XVI. kal. aprilis MDCCLXXVIII, Pontificatus nostri anno IV.
Philippus Bonamicius
ab epistolis latinis Sanctitatis Suae.
Pio Papa VI.
Diletto Figlio, salute ec. In mezzo a sì grande, e sordido ammasso di libri, che fieramente combattono la Cattolica Religione, e con sì grave danno, e rovina delle anime girano attorno per le mani ancora delle persone non punto intendenti di tali materie: tu, molto bene la pensi, se giudichi essere necessaria cosa, che i Cristiani sieno grandemente animati alla lettura de' Libri divini; imperocchè quelli sonoo i copiosissmi fonti, a' quali debbe a ciascuno esser facile, ed aperto l'accesso, per attigner da essi e de' costumi, e della dottrina la santità, sbanditi quegli errori, che per la corruttela de' presenti tempi si vanno largamente disseminando. Questo è ciò che asserisci essersi fatto opportunamente da te, allorquando mandasti fuori a godere la pubblica luce le medesime divine scritture nel volgare idioma tradotte, e adattate alla capacità di ciascuno; massimamente che tu ti protesti, e col fatto chiaramente il dimostri, che hai aggiunto annotazioni di tal natura, che per essere state prese e ricavate dagli scritti de' Santissimi Padri della Chiesa, tengon lontano qualunque pericolo di farne abuso. Ciò facendo non punto ti discostasti dalle leggi emanate dalla congregazione dell'Indice, nè da quella Constituzione, che sul tal proposito pubblicò Benedetto XIV. d'eterna memoria, cui Noi ci gloriamo d'avere avuto e per Nostro predecessore nel Pontificato, e per ottimo Maestro di Ecclesiastica erudizione allorchè un tempo fa fummo con felice sorte aggiunti al numero di coloro che componevano la di lui Famiglia. Noi dunque lodiamo la tua ben nota dottrina, congiunta con un'esimia pietà; e per riguardo a questi libri, che tu avesti ogni premura che a Noi fosser trasmessi, ti rendiamo i dovuti ringraziamenti, con l'animo ancora di dare a quelli, qualora potremo, attentamente una scorsa. Frattanto in attestazione della Pontificia benevolenza ricevi l'Apostolica benedizione, che a te, o diletto figlio, compartiamo con tutto l'affetto.
Dato in Roma presso S. Pietro il dì 16. del mese di Aprile 1778, l'anno IV. del noftro Pontificato.
Filippo Bonamici
Segretario de' Brevi latini di Sua Santità.»
Da: Vecchio Testamento secondo la Volgata tradotto ed annotato da Mons. A. Martini tomo I Roma 1784 (con Imprimatur) pag. XXXVII-XL

Bibbia Martini
Frontespizio del I tomo della traduzione italiana della Sacra Scrittura fatta da Mons. Antonio Martini Arcivescovo di Firenze (Firenze 1782, Stamperia Arcivescovile) contenente introduzioni e note originali approvate dalla Santa Sede.


Pio VII Papa

LETTERA APOSTOLICA

DEL NOSTRO SANTISSIMO PADRE IL PAPA PIO VII

a Stanislao, vescovo di Mohilew (Могилёв, Mogilёv).

Testo [1]

Venerabilis Frater! salutem et apostolicam benedictionem!

Magno et acerbo dolore confecti sumus, ubi accepimus exitiosum consilium haud ita primum susceptum, quo sacratissimi Bibliorum libri novis, ac praeter saluberrimas Ecclesiae regulas editis interpretationibus, iisque callide in pravos sensus contortis vernacula qualibet lingua passim pervulgantur. Namque ab aliqua jam ex perlatis ad Nos hujusmodi versionibus animadvertimus, eam in purioris doctrinae sanctitatem parari perniciem, ut facile fideles ex iis fontibus lethale ebibant venenum, ex quibus haurire debuissent aquas sapientiae salutaris. Ast longe etiam gravior Nos moeror invasit, cum litteras quasdam Fraternitatis tuae nomine inscriptas perlegimus, quibus populo tuae curae concredito hortator aderas et auctor, ut recentiores hasce Bibliorum versiones sibi compararet, vel oblatas animo reciperet lubenti, easque assiduo, intentoque studio pervolutaret. Nihil certo Nobis ad dolorem acerbius accidere poterat, quam te conspicere lapidem factum offensionis, qui positus eras ut justitiae semitas caeteris commonstrares.

Obversari enim Tibi debuisset ante oculos, quod constanter et praedecessores Nostri monuerunt, nimirum, si Sacra Biblia vulgari lingua passim sine discrimine permittantur, plus inde detrimenti quam utilitatis oriri. Porro Romana Ecclesia solam Vulgatam Editionem ex notissimo Tridentini concilii praescripto suscipiens, aliorum linguarum versiones respuit, easque tantum permittit, quae cum adnotationibus ex SS. Patrum, et catholicorum Doctorum scriptis opportune depromptis eduntur, ne tantus thesaurus pateat novitatum corruptelis, atque ut Ecclesia toto orbe diffusa sit labii unius, et sermonum eorumdem. (Addit. ad Reg. IV. Indicis.)


Sane cum in vernaculo sermone creberrimas animadvertamus vicissitudines, varietates, commutationesque, profecto ex immoderata Biblicarum versionum licentia immutabilitas illa convelleretur, quae divina decet Testimonia, et fides ipsa nutaret, cum praesertim ex unius syllabae ratione quandoque de dogmatis veritate disceptatur. In id proinde pravas deterrimasque machinationes suas conferre in more habuerunt haeretici, ut editis vernaculis Bibliis (de quorum tamen mira varietate ac discrepantia ipsi se invicem accusant et carpunt) suos quique errores sanctiori divini Eloquii apparatu obvolutos per insidias obtruderent. Non enim natae sunt haereses, inquiebat S. Augustinus, nisi dum Scripturae bonae intelliguntur non bene, et quod in eis non bene intelligitur, etiam temere et audacter asseritur. (Tract. 18. in Joan. I). Quod si viros pietate et sapientia spectatissimos Scripturarum interpretatione haud raro defecisse dolemus, quid non timendum si imperito vulgo, qui ut plurimum non delectu aliquo, sed temeritate quadam judicat, translatae in vulgarem quamque linguam Scripturae libere eidem pervolvendae traderentur? Itane vero? apposite clamat S. Augustinus, Nulla imbutus poetica disciplina Terentium sine magistro attingene non auderes... Tu vero in sanctos libros sine duce irruis, et de his sine praeceptore audes ferre sententiam? ( Libr. de utilit. cred. ad Honorat. c. 2.).Quare in celebri illa sua ad fideles ecclesiae Metensis epistola sapienter omnino haec praecipit decessor Noster Innocentius III: «Arcana fidei Sacramenta non sunt passim omnibus exponenda, cum non passim ab omnibus possint intelligi: sed eis tantum, qui ea fideli possunt concipere intellectu. Propter quod simplicioribus, inquit Apostolus, quasi parvulis in Christo lac potum dedi vobis non escam. Majorum enim est solidus cibus, sicut aliis ipse dicebat: Sapientiam loquimur inter perfectos, inter vos autem nihil judicavi me scire nisi Jesum Christum, et hunc crucifixum. Tanta est enim divinae Scripturae profunditas, ut non solum simplices et illiterati, sed etiam prudentes et docti non plene sufficiant ad illius intelligentiam indagandam. Propter quod dicit Scriptura: Quia multi defecerunt scrutantes scrutinio. Unde recte fuit olim in lege divina statutum, ut bestia quae montem tetigisset lapidaretur, ne videlicet simplex aliquis et indoctus praesumat ad sublimitatem sacre Scripturae pertingere, vel eam aliis praedicare. Scriptum est enim: Altiora te ne quaesieris. Propter quod dicit Apostolus: Non plus sapere quam oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem
At notissimae sunt non solum mox laudata Innocentii III, sed et Pii IV, Clementis VIII, et Benedicti IV, Constitutiones, quibus praecavebatur, ne si ad libitum cunctis pateret Scriptura, forte vilesceret et pateret despectui, aut prave intellecta a mediocribus in errorem induceret. Sed quae sit Ecclesiae mens de Scripturae lectione atque interpretatione, noscat luculentissime Fraternitas tua ex praeclara alterius praedecessoris Nostri Clementis XI Constitutione Unigenitus, qua illae doctrinae diserte improbantur, quibus utile ac necessarium asserebatur omni tempore, omni loco, et omni personarum generi cognoscere mysteria Sacrae Scripturae, cujus lectio esse pro omnibus adstruebatur, damnosumque esse christianum populum ab eadem retrahere, imo Christi os fidelibus obturari, cum ex ipsorum manibus Novum Testamentum abripiatur. (Prop. quesnell. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. ).

Quod vero majoris etiam doloris Nobis causam praebuit, illud est, quod eousque progressus es, ut Tridentini Concilii de canonicis Scripturis decretum exscribens, ea abscinderes, quae eodem contextu de Traditionibus sanciuntur. Cum enim SS. Illi Patres aperte dicant, verbum Dei contineri non solum in libris scriptis, sed in certissimis insuper Ecclesiae Traditionibus tum ad fidem tum ad mores pertinentibus, quas Sacrosancta Synodus tanquam vel oretenus a Christo, vel a Spiritu Sancto dictatas, et continua successione in Ecclesia catholica conservatas, pari pietatis affectu, ac reverentia suscipit, ac veneratur. Tu Venerabilis Frater! hunc locum penitus detruncare non reformidasti. Quo pariter artificio litteras Pii VI praedecessoris Nostri ad Martinum Florentinum Archiepiscopum a te relatas fuisse cernimus. Cum enim sapientissimus ille Pontifex concinnatam ab eo praesule Sacre Scripturae versionem hoc ipso laudet, quod Regulas a sacra Indicis Congregatione, atque a Romanis Pontificibus praescriptis, accurate sancteque servatis, expositionibus ac explicationibus ex traditione depromptis versionem illam abunde ditaverit, Tu litterarum eam partem in qua haec referuntur suppressisti, atque ita non modo justissimam suspicionem de tua hac super re sentiendi ratione excitasti, verum etiam non integre tum Sanctae Synodi, tum laudatae Predecessoris Nostri relato textu in re tam magni momenti aliis errandi causam praebuisti.Quid enim aliud mutilationes illae significant, venerabilis Frater, nisi Te, aut circa sanctissimas Ecclesiae traditiones non recte sentire, aut ad eum finem loca illa a Te fuisse abrasa, quo novatorum machinationibus faveres, quae certe eo tendunt, ut legentium fides decipiatur, tranquilloque animo vel ipsi vulgares homines eas perlegant versiones, quae ut supra ostendimus, multo magis obesse eis possunt, quam prodesse.


Porro haec omnia si cuilibet catholico viro minime licuissent, quid dicendum erit de sacro Ecclesiae antistite, quem pastoralis dignitas custodem facit depositi fidei atque doctrinae, quique ipsa vi ac religione praestiti juramenti stricte tenetur, et errandi pericula a populo suo strenue seduloque submovere, et Ecclesiae leges ac regulas servare ac tueri!

Vides igitur, venerabilis Frater, quae Nostra esse deberet Tecum agendi ratio, si canonicarum legum severitatem sequi vellemus. «Etenim erranti consentit, inquiebat S. Thomas Cantuariensis, qui ad resecanda quae corrigi debent, non occurrit... Nec caret suspicione societatis occultae, qui evidenter facinori desinit obviare.» (Ep. ad Ep. Prov. Cant. apud Harduin. T. 6.)

Nos vero, qua sumus in Te charitate, ei rei tantum insistimus, a qua, cum juris divini sit, Tibi injungenda abstinere non possumus, nempe ut scandalum, quod ista tua agendi ratione praebuisti, de medio tollas.

Hinc impensissime Fraternitatem tuam hortamur, atque per viscera Domini Nostri Jesu Christi obsecramus, ut ea omnia quae perperam circa novas Bibliorum versiones docuisti aut egisti, debita celerique contendas emendatione reparare.

Atque utinam, venerabilis Frater, clarissimorum virorum exempla aemulatus, quae tantum ipsis honorem attulerunt, in animum induceres, ut acta illa Tua formali solemnique retractione reprobares. Non possumus tamen quin Te excitemus, et in virtute sancta obedientiae etiam Tibi praecipimus, ut id saltem praestes quod ad puritatem doctrinae et fidei integritatem tutandam necessarium est, nimirum, ut novis ad populum datis literis, integre allato tum decreti concilii Tridentini, tum Pii VI in hanc rem Epistolae textu, sincere et perspicue doceas, veritatem et doctrinam christianam tum dogmaticam tum moralem, non solum in Scripturis, sed etiam in Ecclesiae catholicae traditionibus contineri, atque ad Ecclesiam ipsam unice spectare utrasque interpretari: declares insuper, non eas Tibi in animo fuisse Sacrorum Librorum in vernaculas linguas versiones commendare, quae ad Canonum et Constitutionum Apostolicarum praescripta exactae non essent; denique notum facias, ac pariter declares, Te in earumdem divinarum Scripturarum lectione suadenda et inculcanda, non quoslibet indiscriminatim fideles sed Ecclesiasticos viros respexisse, aut etiam laicos, qui tamen Pastorum judicio satis instructi essent.

Quae sane omnia si perfeceris, ut in Domino confidimus, et a prudenti docilique animo tuo Nobis certissime pollicemur, magnam cordi nostro atque universae etiam Ecclesiae afferes consolationem. Hac ipsi freti, Tibi, venerabilis Frater, et Gregi tuae curae commisso apostolicam benedictionem peramanter impertimur.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem die 3 Septembris 1816. Pontificatus nostri anno XVII.

Pius PP. VII.

[1] Testo latino tratto da: Jean-Baptiste. Malou, La lecture de la Sainte Bible en langue vulgaire, tomo II, Lovanio - Parigi - Bonn 1846 pag. 522-525. Mons. J. B. Malou (1809-1864) fu Canonico onorario della Cattedrale di Bruges, Dottore in Teologia, Professore e Decano della Facoltà di Teologia presso l'Università cattolica di Lovanio e Bibliotecario della stessa Università. Dal 1849 fu Vescovo di Bruges.

Traduzione italiana

Venerabile Fratello, salute ed apostolica benedizione.

Abbiamo appreso con profondo ed acerbo dolore l'esiziale decisione appena presa a discapito delle sante leggi della Chiesa di divulgare i Libri Sacri in lingua volgare, di aggiungervi nuove interpretazioni e di corromperne maliziosamente il senso. Infatti in una di queste disgraziate traduzioni che ci sono venute nelle mani abbiamo potuto notare che esse sono state composte per alterare la sana dottrina e per far bere ai fedeli un veleno mortale dalle fonti da cui avrebbero dovuto attingere le acque salutari della sana dottrina. Ma un dolore ancor più profondo si è impadronito dell'animo nostro, Venerabile Fratello, quando abbiamo veduto delle lettere portanti la Vostra firma, con le quali esortate ed invitate Voi stessi il gregge a Voi affidato a procurarsi queste nuove traduzioni della S. Bibbia, o ad accettarle con entusiasmo, ed a leggerle con ardore ed assiduità. Nulla poteva accaderci di più doloroso di vedervi divenuto una pietra d'inciampo, Voi che siete stato posto ad indicare agli altri le vie della giustizia.

Avreste dovuto avere davanti agli occhi ciò che i Nostri predecessori non hanno mai cessato di inculcare, che cioè la lettura della Sacra Bibbia in lingua volgare, se la si permette senza discernimento, riesce più di detrimento che di utilità. Inoltre la Chiesa Romana ammettendo, secondo il notissimo decreto del Concilio di Trento, solo l'Edizione della Vulgata, intende rigettare le versioni in altre lingue permettendo solamente quelle pubblicate con annotazioni opportunamente estratte dagli scritti dei SS. Padri e dei Dottori cattolici, affinchè questo tesoro tanto prezioso non sia esposto a nuove falsificazioni, e che la Chiesa diffusa su tutta la terra abbia un unico linguaggio, un'unica dottrina. (Addizione alla IV Regola dell'Indice.)

In effetti, poichè la lingua volgare è soggetta a tante vicissitudini, variazioni e cambiamenti, l'illimitata licenza di impiegare qualsiasi versione della Bibbia scuoterebbe l'immutabilità delle divine Testimonianze, e la stessa fede sarebbe scossa, perchè talvolta una sola sillaba è sufficiente a mettere in dubbio la verità dei dogmi. Così gli eretici nell'editare la Bibbia in lingua volgare (sebbene non siano d'accordo fra loro e non risparmino gli uni agli altri nè le censure nè le invettive) nondimeno si propongono come fine comune delle loro esecrabili manovre di spargere insidiosamente il veleno dei loro errori nascondendoli sotto lo specioso velo del Linguaggio divino. Infatti ciò che dà origine alle eresie, diceva sant'Agostino, è che le Scritture che sono buone sono interpretate male, e che si sostiene con audacia e temerarietà ciò che in esse non è stato ben compreso. (Trattato 18 su S. Giovanni I.) Perciò se abbiamo il dolore di vedere che uomini distintissimi sia per la loro pietà che per la loro sapienza spesso si sono ingannati nell'interpretazione delle Scritture, cosa non sarà da temersi se si lasciassero senza discernimento le versioni in lingua volgare tra le mani del volgo imperito che non fa distinzioni ma esprime giudizi al limite del temerario? «Come dunque, esclama a ragione sant'Agostino, senza avere la minima infarinatura di poesia, e senza maestro, oseresti comprendere Terenzio... e percorri senza guida  i Libri Sacri e senza maestro osi giudicarne?» (Libro sull'utilità della fede a Onorato, cap. 2.).

Perciò il nostro predecessore  Innocenzo III nella sua lettera ai fedeli della diocesi di Metz scrisse loro assai saggiamente: «I profondi Misteri della fede non devono essere esposti indistintamente a tutti: poichè tutti indistintamente  non potrebbero comprenderli: ma solamente a coloro che sono in grado di comprenderne il vero senso. Ecco perchè ai semplici fedeli dice l'Apostolo, quali pargoletti in Gesù Cristo vi ho dato latte da bere, e non cibo solido. Perchè il cibo solido è riservato a coloro che sono già cresciuti come egli stesso afferma: Parliamo della sapienza di Dio ai perfetti, ma tra voi non ho professato di sapere nulla se non Gesù Cristo, e questi crocifisso. Tale è infatti la profondità della divina Scrittura che non solo gli uomini semplici e privi d'istruzione ma anche i prudenti ed i dotti non potrebbero comprenderla a fondo. Per cui la Scrittura afferma: Molti sono venuti meno in vane ricerche. Perciò a giusto titolo un tempo la legge divina statuì che l'animale che toccasse il monte Sinai fosse lapidato, per farci comprendere che una persona semplice e non dotta non deve presumere di comprendere la sublimità della Sacra Scrittura o di predicarla agli altri; perchè sta scritto: Non indagate ciò che è al di sopra di voi; e l'Apostolo ci dice di non voler essere più sapienti di quanto dobbiamo essere, ma di essere sapienti con moderazione

Ma oltre a questa lettera di Innocenzo III sono notissime anche le Costituzioni di Pio IV, di Clemente VIII e di Benedetto IV le quali ci hanno preavvisato che la Scrittura, se lasciata al giudizio di tutti, ne esce svilita e disprezzata, oppure se mal compresa da persone mal istruite induce all'errore. Ma quale sia la mens della Chiesa riguardo alla alla lettura ed all'interpretazione delle Scritture Vostra Fraternità lo impari dalla famosa Costituzione Unigenitus del Nostro predecessore Clemente XI il quale biasima formalmente la dottrina che afferma essere utile e necessario in ogni tempo ed in ogni luogo e ad ogni tipo di persone conoscere i misteri della Sacra Scrittura, la lettura della Sacra Scrittura essere per tutti, esser dannoso preservarne il popolo cristiano, e che strappare di mano ai fedeli il Nuovo Testamento è come chiuder loro la bocca di Gesù Cristo. (Prop. di Quesnel 79. 80. 82. 84.)

Ma ciò che è stato anche causa di maggior dolore è che riproducendo il decreto del Concilio di Trento concernente i libri canonici, avete spinto l'audacia fino ad escludere dal contesto il brano che riguarda le tradizioni; infatti, mentre quei Padri venerabili dichiarano apertamente che la parola di Dio non è contenuta nei soli libri scritti, ma inoltre nelle tradizioni autentiche della Chiesa, sia riguardo alla fede sia ai costumi, tradizioni che il santo concilio accoglie e venera con gli stessi sentimenti di pietà e di rispetto, come se fossero uscite dalla bocca di Gesù Cristo, o dettate dallo Spirito Santo, e sempre conservate senza alterazione nella Chiesa cattolica. Voi, Venerabile Fratello, non avete avuto timore di eliminare interamente questo brano! E noi Vi vediamo impiegare lo stesso artifizio nel citare le lettere del nostro predecessore Pio VI  a Mons. Martini Arcivescovo di Firenze [*]; infatti siccome gli elogi che questo saggio Pontefice vi esprime per la versione fatta da quel prelato della Sacra Scrittura sono precisamente fondati sulla sua santa fedeltà alle regole prescritte dalla Sacra Congregazione dell'Indice, secondo le quali egli ha abbondantemente arricchito questa versione con spiegazioni e note attinte alla tradizione, Voi sopprimete il brano in cui sono riportati questi motivi, e con questo offrite non solo i più giusti motivi per sospettare della vostra maniera di intendere, ma inoltre, non citando per intero il testo del Santo Concilio e del nostro Predecessore, esponete gli altri ad ingannarsi in una questione delle più importanti.

Che altro infatti significano quelle mutilazioni, venerabile Fratello, se non o che i vostri principii concernenti le sante tradizioni non sono  ortodossi, o che avete troncato quei brani allo scopo di favorire le macchinazioni dei novatori, i quali certamente vogliono che la buona fede dei lettori sia ingannata, e che le persone del volgo leggano senza timore quelle versioni che, come detto più sopra, possono essere assai più di nocumento che di utilità.

Inoltre, se già a un semplice fedele cattolico tutto ciò non sarebbe stato consentito, che dire di un sacro prelato della Chiesa, che la propria dignità pastorale rende un guardiano del deposito della fede e della dottrina e che per questo stesso ed in virtù del giuramento prestato è tenuto rigorosamente e sollecitamente sia a stornare il suo popolo dai pericoli delle false dottrine, sia a mantenere e difendere le leggi e le regole della Chiesa?

Vedete dunque, venerabile Fratello, quale dovrebbe essere la Nostra condotta nei Vostri confronti se volessimo agire rigorosamente secondo le leggi canoniche. «Infatti acconsente all'errore, affermava S. Tommaso di Canterbury, chi non vi porta rimedio reprimendo ciò che dev'essere corretto... nè chi  evidentemente tralascia  di resistere al delitto può sfuggire al sospetto di essere in segreta combutta con esso.» (Lettera ai Vescovi della provincia di Canterbury presso Arduino, T. 6).

Tuttavia, per la carità che abbiamo per Voi,  insistiamo solo su quello, che non possiamo astenerci dall'ordinarVi, poichè è di diritto divino, e cioè di far scomparire lo scandalo che avete dato con questa Vostra condotta.

Perciò esortiamo fortissimamente la Vostra Fraternità e la scongiuriamo per le viscere del Signor Nostro Gesù Cristo che Vi sforziate di riparare con una debita e veloce correzione a tutto ciò che di male avete fatto e insegnato riguardo alle nuove versioni della Bibbia.

E volesse Dio che, venerabile Fratello, Vi decideste a condannare con una solenne e formale ritrattazione la Vostra condotta, imitando gli esempi di quegli uomini illustri i quali ne trassero tanto onore. Tuttavia non possiamo dispensarCi dallo spronarVi ed anche comandarVi, in virtù di santa obbedienza, di fare almeno ciò che è necessario per garantire la purezza della dottrina e l'integrità della fede, e cioè, con una nuova lettera indirizzata al popolo contenente integralmente sia il decreto del concilio di Trento, sia quello di Pio VI a ciò attinenti, di insegnare che la verità e la dottrina cristiana sia dogmatica sia morale è contenuta non solo nella Scrittura, ma anche nelle tradizioni della Chiesa cattolica, e che alla sola Chiesa spetta l'interpretazione di entrambe: e di dichiarare inoltre di non aver avuto l'intenzione di raccomandare quelle versioni dei Sacri Libri le quali non sono conformi alle norme dei Canoni ed alle Costituzioni Apostoliche; infine dovete render noto e dichiarare che raccomandando ed inculcando la lettura delle sacre Scritture non avete avuto in animo tutti i fedeli indistintamente ma solo gli Ecclesiastici e coloro tra i laici che a giudizio dei loro Pastori siano sufficientemente istruiti.

Certamente se attuerete tutto ciò, come speriamo nel Signore e come Ci ripromettiamo certissimamente dalla Vostra prudenza e docilità, darete al Nostro cuore come pure a tutta la Chiesa una grande consolazione. Contando su di ciò, impartiamo di tutto cuore a Te, venerabile Fratello, ed al Gregge affidato alla tua cura l'apostolica benedizione

Dato a Roma presso S. Maria Maggiore il 3 settembre 1816. 17° anno del Nostro Pontificato.

Pio VII, Papa.

[Traduzione: C.S.A.B.]

[*] Mons. Antonio Martini Arcivescovo di Firenze (1720–1809).

La lettura della Sacra Bibbia in lingua volgare:

Mons. Jean-Baptiste Malou: Storia della controversia.
Mons. Jean-Baptiste Malou: Dottrina della Chiesa cattolica riguardante l'uso dei libri sacri
Mons. Jean-Baptiste Malou: Legislazione della Chiesa riguardo all'uso dei libri sacri.
Papa Pio VII: Lettera apostolica ad Ignazio, vecovo di Gnesna (29 giugno 1816)
Papa Pio VII: Lettera apostolica a Stanislao, vescovo di Mohilew (3 settembre 1816)
torna