Da: Atti Pontificii o sieno Lettera Enciclica e Sillabo degli 8 dicembre 1864 co' documenti in essi citati, testo e volgarizzamento curati per una Pia Unione di Sacerdoti napolitani, Napoli 1865, pag 36-41.

LETTERA ENCICLICA

DEL NOSTRO SANTISSIMO PADRE IL PAPA BENEDETTO XIV [1]

[Providas, 17 marzo 1751]

Ad perpetuam rei memoriam.

Providas Romanorum Pontificum praedecessorum Nostrorum leges atque sanctiones, non solum eas quarum vigorem vel temporum lapsu, vel hominum neglectu labefactari, aut extingui posse veremur, sed eas etiam quae recentem vim, plenumque obtinent robur, justis gravibusque id exigentibus causis, novo auctoritatis Nostrae munimine roborandas confirmandasque censemus.

Sane felicis recordationis praedecessor Noster Clemens Papa XII per suas Apostolicas Litteras anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo trigesimo octavo, quarto kalendas maias, Pontificatus sui anno octavo datas, et universis Christifidelibus inscriptas, quarum initium est: In eminenti, nonnullas societates, coetus, conventus, collectiones, conventicula seu aggregationes, vulgo dei Liberi Muratori, seu des Francs-Maçons, vel aliter nuncupatas in quibusdam regionibus tunc late diffusas, atque in dies invalescentes, perpetuo damnavit atque prohibuit, praecipiens omnibus et singulis christifidelibus, sub poena excommunicationis ipso facto absque ulla declaratione incurrenda, a qua nemo per alium, quam per Romanum Pontificem pro tempore existentem, excepto mortis articulo, absolvi posset, ne quis auderet vel praesumeret hujusmodi societates inire, vel propagare, aut confovere, receptare, occultare, iisque adscribi, aggregari, aut interesse, aut alias, prout in eisdem Litteris latius et uberius continetur, quarum tenor talis est, videlicet, etc., etc.

Cum autem sicut accepimus aliqui fuerint qui asserere, ac vulgo jactare non dubitaverint dictam excommunicationis poenam a praedecessore Nostro ut praefertur impositam non amplius afficere, propterea quod ipsa praeinserta constitutio a Nobis confirmata non fuerit, quasi vero pro apostolicarum constitutionum a praedecessore editarum subsistentia Pontificis successoris expressa confirmatio requiratur.


Cumque etiam a nonnullis piis ac Deum timentibus viris Nobis insinuatum fuerit, ad omnia calumniantium subterfugia tollenda, declarandamque animi Nostri cum ejusdem praedecessoris mente ac voluntate uniformitatem magnopere expediens fore, ut ejusdem praedecessoris constitutioni novum confirmationis Nostrae suffragium adjungeremus.

Nos licet hucusque, dum pluribus Christifidelibus de violatis ejusdem constitutionis legibus vere poenitentibus atque dolentibus, seque a damnatis hujusmodi societatibus, seu conventiculis omnino recessuros et nunquam in posterum ad illas et illa redituros ex animo profitentibus, absolutionem ab incursa excommunicatione, tum antea saepe, tum maxime elapso jubilei anno benigne concessimus, seu dum facultatem poenitentiariis a Nobis deputatis communicavimus, ut hujusmodi poenitentibus, qui ad ipsos confugerent, eamdem absolutionem Nostro nomine et auctoritate impertiri valerent, dum etiam sollicito vigilantiae studio instare non praetermisimus, ut a competentibus judicibus et tribunalibus adversus ejusdem constitutionis violatores pro delicti mensura procederetur, quod et ab eis reipsa saepe praestitum fuit, non quidem probabilia dumtaxat, sed plane evidentia et indubitata argumenta dederimus, ex quibus animi Nostri sensus ac firma et deliberata voluntas quoad censurae per dictum Clementem praedecessorem, ut praefertur, impositae vigorem et subsistentiam satis aperte inferri debuerant; si quae autem contraria de nobis opinio circumferretur, Nos eam securi contemnere possemus, causamque nostram justo Dei Omnipotentis judicio relinquere, ea verba usurpantes, quae olim inter sacras actiones recitata fuisse constat: « – Praesta, quaesumus, Domine, ut mentium reprobarum non curemus obloquium, sed eadem pravitate calcata exoramus, ut nec terreri nos lacerationibus patiaris injustis, nec captiosis adulationibus implicari, sed potius amare quod praecipis:»  – ut habet antiquum Missale, quod sancto Gelasio praedecessori Nostro tribuitur, et a venerabili servo Dei Iosepho Maria Cardinali Thomasio editum fuit in Missa, quae inscribitur: Contra obloquentes.

Ne tamen aliquid per Nos improvide praetermissum dici valeret, quo facile possemus mendacibus calumniis fomentum adimere atque os obstruere, audito prius nonnullorum Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium consilio, eamdem praedecessoris Nostri constitutionem praesentibus, ut supra, de verbo ad verbum insertam in forma specifica, quae omnium amplissima et efficacissima habetur, confirmare decrevimus, prout eam ex certa scientia, et apostolicae auctoritatis Nostrae plenitudine earumdem praesentium Litterarum tenore in omnibus et per omnia, perinde ac si Nostris motu proprio, auctoritate ac nomine primum editae fuissent, confirmamus, roboramus et innovamus, ac perpetuam vim et efficaciam habere volumus et decernimus.Porro inter gravissimas praefatae prohibitionis et damnationis causas in praeinserta constitutione enunciatas una est, quod in hujusmodi societatibus et conventiculis cujuscumque religionis ac sectae homines invicem consociantur, qua ex re satis patet quam magna pernicies catholicae religionis puritati inferri valeat. Altera est arctum et impervium secreti foedus, quo occultantur ea, quae in hujusmodi conventiculis fiunt, quibus proinde ea sententia merito aptari potest, quam Caecilius Natalis apud Minucium Felicem, in causa nimium diversa protulit: — «Honesta semper publico gaudent, scelera secreta sunt.» — Tertia est jusjurandum, quo se hujusmodi secreto inviolabiliter servando adstringunt, quasi liceat alicui cujuslibet promissionis aut juramenti obtentu se tueri, quominus a legitima potestate interrogatus omnia fateri teneatur, quaecumque exquiruntur ad dignoscendum an aliquid in hujusmodi conventibus fiat, quod sit contra religionis, aut reipublicae statum, et leges. Quarta est, quod hujusmodi societates non minus civilibus, quam canonicis sanctionibus adversari dignoscuntur, quum scilicet jure civili omnia collegia et sodalitia, praeter publicam auctoritatem consociata prohibeantur, ut videre est in Pandectarum libro XLVII, tit. 22 de collegiis ac corporibus illicitis, et in celebri epistola C. Plinii Caecilii Secundi, quae est XCVII, lib. X, in qua ait, edicto suo secundum imperatoris mandata vetitum fuisse, ne haeteriae essent, id est ne societates et conventus sine principis auctoritate iniri et haberi possent. Quinta est, quod jam in pluribus regionibus memoratae societates, et aggregationes saecularium principum legibus proscriptae, atque eliminatae fuerunt. Ultima demum, quod apud prudentes et probos viros eaedem societates et aggregationes male audirent, eorumque judicio quicumque eisdem nomina darent, pravitatis et perversionis notam incurrerent.

Denique idem praedecessor in praeinserta constitutione Episcopos et superiores Praelatos, aliosque locorum Ordinarios excitat, ut pro illius executione, si opus fuerit, brachii saecularis auxilium invocare non praetermittant.

Quae omnia et singula non solum a Nobis approbantur, et confirmantur, eisdemque ecclesiasticis Superioribus respective commendantur et injunguntur, verum etiam Nos ipsi, pro apostolicae sollicitudinis officio, praesentibus Nostris Litteris catholicorum principum, omniumque saecularium potestatum opem et auxilium quoad praemissorum effectum invocamus, et enixo studio requirimus, quum ipsi supremi principes et potestates electi sint a Deo defensores fidei, Ecclesiaeque protectores, ideoque eorum munus sit idoneis quibusque rationibus efficere, ut apostolicis constitutionibus debitum obsequium, et omnimoda observantia praestetur, quod iis in memoriam revocarunt Tridentinae Synodi Patres, sess. 25 cap. 20, multoque antea egregie declaraverat imperator Carolus Magnus suorum Capitularium tit. I. cap. 2, ubi post demandatam omnibus sibi subditis ecclesiasticarum sanctionum observantiam haec addidit: – «Nam nullo pacto agnoscere possumus qualiter nobis fideles existere possunt, qui Deo infideles et suis sacerdotibus inobedientes apparuerint.» – Quapropter cunctis ditionum suarum praesidibus, et ministris injungens, ut omnes, et singulos ad debitam obedientiam Ecclesiae legibus exhibendam omnino compellerent, gravissimas quoque poenas adversus eos indixit, qui hoc praestare negligerent, subdens inter alia: « — Qui autem in his (quod absit!) aut negligentes, eisque inobedientes fuerint inventi, sciant se nec in nostro imperio honores retinere, licet etiam filii nostri fuerint, nec in palatio locum, neque nobiscum, aut cum nostris societatem, aut communitatem ullam habere, sed magis sub districtione et ariditate poenas luent».
Volumus autem, ut earumdem praesentium transumptis etiam impressis, manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem fides prorsus adhibeatur, quae ipsis originalibus Litteris adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae confirmationis, innovationis, approbationis, commissionis, invocationis, requisitionis, decreti et voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem, anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo quinquagesimo primo, decimo quinto kalendas aprilis, Pontifìcatus Nostri anno undecimo.

D. Card. Passioneus
P. Datarius

A perpetua memoria

Impegnati dall'esigenza di giusti e gravi motivi siamo di parere di corroborare e di confermare con nuovo sostegno della Nostra autorità le provvide leggi e sanzioni de' Romani Pontefici Nostri Predecessori, nè solamente quelle, il cui vigore temiamo, che o pel volgere de' tempi, o per la non curanza degli uomini possa essere affievolito, o cessare totalmente, ma quelle eziandio che sono state recentemente emanate, e sono nella loro piena forza.

Infatti Clemente XII Nostro Predecessore di felice ricordanza con le sue Lettere apostoliche date l'anno dell'Incarnazione del Signore millesettecento trentotto, il ventotto Aprile; l'ottavo anno del suo Pontificato, e indirizzate a tutt'i fedeli di Cristo, le quali cominciano «In eminenti» condannò, e proibì per sempre alcune società, adunanze, assemblee, riunioni, conventicole, o aggregazioni dette comunemente dei Liberi Muratori, ossia de' Frammassoni, o altrimenti, le quali allora eran diffuse in grandi proporzioni, e ogni dì si rafforzavano, comandando a tutti e ai singoli fedeli di Cristo sotto pena di scomunica da incorrersi issofatto senza alcuna dichiarazione, dalla quale niuno poteva essere assoluto da chicchessia, se non dal Romano Pontefice allora esistente, eccetto l'articolo di morte, a non osare, o presumere di entrare in tali società, o propagarle, o mantenerle, dar loro asilo, occultarle, e ascrivervisi, e farsene membro, o assistervi, o prendervi parte altrimenti, come più ampiamente, e diffusamente si contiene nelle medesime Lettere; il cui tenore è il seguente, vale a dire ec. [2]

Siccome poi, come abbiamo saputo, vi sono stati di coloro, i quali non hanno avuto difficoltà di assicurare, e di andar dicendo pubblicamente che la detta pena della scomunica inflitta dal Nostro Predecessore non ha più il suo effetto, appunto perchè la precitata costituzione non è stata confermata da Noi, come se per l'effetto delle costituzioni apostoliche pubblicate dal Pontefice predecessore si ricercasse una espressa confermazione del successore.

E siccome ancora è stato insinuato a Noi da alcune persone pie, e timorate di Dio, che a togliere ogni sotterfugio de' calunniatori, e a dichiarare l'uniformità di Nostra intenzione colla mente, e colla volontà dello stesso predecessore sarebbe più che mai espediente, che aggiungessimo un novello suffragio della Nostra confermazione alla costituzione. del medesimo predecessore.

Noi quantunque fino a questo tempo, quando e prima, e soprattutto nel trascorso anno del giubileo, abbiamo spesse volte accordato benignamente l'assoluzione dall'incorsa scomunica a parecchi fedeli cristiani veramente pentiti e contriti d'aver violate le leggi della predetta costituzione, e promettenti di cuore di ritirarsi del tutto dalle condannate società, o conventicole di tal sorta, e di non ritornarvi mai più per l'avvenire, ossia abbiamo comunicato a' penitenzieri da Noi destinati la facoltà di poter dare a Nostro nome, e di Nostra autorità la medesima assoluzione a tali penitenti, che si gittassero ai loro piedi, allorchè ancora con sollecito zelo della nostra vigilanza non abbiamo cessato di fare istanza a' giudici, e a' tribunali competenti, perchè procedessero contro i trasgressori della predetta costituzione secondo la gravità del delitto, la quale cosa essi han fatto in effetto spesse volte, abbiam dato senza dubbio delle pruove non probabili solamente, ma evidentissime e indubitabili, donde si dovevano inferire assai chiaramente i nostri sentimenti e la nostra ferma e deliberata volontà in quanto al vigore ed all'effetto della censura inflitta dal detto predecessore Clemente, come sopra è riferito; se poi circolasse una opinione contraria sul Nostro conto, Noi potremmo sprezzarla con sicurezza, e abbandonare la nostra causa al giudizio di Dio Onnipotente, usando quelle parole, le quali, come costa, furon altre volte pronunziate ne' divini misteri «Fate, o Signore, ve ne preghiamo, che noi non ci curiamo delle calunnie degli spiriti perfidi, ma disprezzando la medesima pravità, vi preghiamo a non permettere che siamo spaventati dalle critiche ingiuste, nè allacciati dalle insidiose adulazioni, ma piuttosto che amiamo ciò che voi comandate» come si trova in un antico Messale, che si attribuisce a s. Gelasio Nostro predecessore, e fu pubblicato dal ven. servo di Dio, il Cardinale Giuseppe Maria Tommasi nella Messa intitolata «Contra obloquentes».

Affinchè però non possa dirsi aver Noi tralasciato imprudentemente qualche cosa, onde potevamo di leggieri togliere ogni risorsa e chiudere la bocca alle mendaci calunnie, udito prima l'avviso di alcuni nostri Venerabili Fratelli, i Cardinali della Santa Romana Chiesa, abbiamo decretato di confermare con le presenti la sopradetta costituzione del Nostro predecessore, come sopra, parola per parola nella forma speciale, la quale si ha come la più ampia, e la più efficace fra tutte, siccome di scienza certa, e di pienezza della Nostra autorità apostolica col tenore di queste presenti Lettere la confermiamo, la corroboriamo, la rinnovelliamo in tutto e per tutto, come se la prima volta fossero state pubblicate da Noi di Nostro proprio moto, di Nostra propria autorità, di Nostro proprio nome, e vogliamo e decretiamo, che abbia forza, ed efficacia a perpetuità.

Or tra le gravissime cagioni della predetta proibizione e condanna allegate nella menzionata costituzione la prima è, perchè in siffatte società e conventicole si riuniscono tra di essi uomini di ogni religione e di ogni setta, dal che apparisce abbastanza, che gran rovina possa risultarne alla purezza della cattolica religione. La seconda è il patto stretto e impenetrabile del segreto, in virtù del quale si occulta tutto ciò che si fa in siffatte conventicole, alle quali perciò si può adattare meritamente quella sentenza che profferì Cecilio Natale presso Minucio Felice in una causa ben differente «Le azioni oneste amano sempre la pubblicità, le bricconate cercano l'oscurità del secreto». La terza è il giuramento, col quale si obbligano a serbare inviolabilmente un tal secreto, quasi che sia lecito ad alcuno poggiarsi sul pretesto di una promessa, o di un giuramento, per non essere obbligato a confessare ogni qualvolta è interrogato dalla legittima autorità, qualunque cosa si dimandi a fin di conoscere se in tali conventicole si faccia cosa che sia contro il tenore e le leggi della religione o della cosa pubblica. La quarta è, perchè tali società sono riconosciute come contrarie non meno alle leggi civili, che alle leggi canoniche, appunto perchè per diritto civile è proibito qualunque collegio, qualunque società radunata senza l'autorità del governo, come può vedersi nel libro XLVII delle Pandette, tit. 22 de collegiis, ac corporibus illicitis, e nella celebre lettera di C. Plinio Cecilio Secondo, la quale è la XCVII lib. X, dov'egli dice con un suo editto, che secondo gli ordini dell'Imperatore è stato vietato poter esistere assembramenti, cioè potersi formare, o tenere società e adunanze senza l'autorità del principe. La quinta è, perchè già in parecchi stati le menzionate società e aggregazioni sono state proscritte e sbandite dalle leggi de' principi secolari. L'ultma finalmente, perchè esse società erano stimate cattive presso gli uomini prudenti e probi, e tutti quelli che si ascrivevano alle medesime, non potevano a loro giudizio evitare il marchio di uomo pravo e perverso.

Finalmente l'istesso predecessore nella precitata costituzione ìmpegna i Vescovi, e i Prelati superiori, e gli altri Ordinarî de' luoghi a non tralasciare d'invocare il soccorso del braccio secolare per farla eseguire, se sarà di bisogno.

Le quali cose tutte, e ciascuna di esse in particolare, non solamente sono approvate e confermate da Noi, e sono raccomandate ed ingiunte a' medesimi Superiori ecclesiastici, e a ciascuno per la parte sua, ma ancora Noi stessi in virtù della sollecitudine apostolica invochiamo con le Nostre presenti Lettere, e con tutto il nostro zelo domandiamo l'assistenza e il soccorso di tutt'i principi e di tutte le potestà secolari cattoliche in quanto all'effetto delle cose sopra esposte, poichè essi principi e potestà supreme sono stati eletti da Dio a difensori della fede e a proteggitori della Chiesa, e conseguentemente è loro dovere adoprare tutti i mezzi opportuni, affinchè si presti ossequio e assoluta osservanza, che si deve alle costituzioni apostoliche; il quale dovere richiamarono loro a mente i Padri del Sinodo Tridentino (sess. 25. cap. 20.) e prima assai egregiamente lo aveva dichiarato l'imperatore Carlo Magno nel titolo 1.° de' suoi Capitolari cap. 2.°, dove, dopo d'aver raccomandato a tutti i suoi sudditi l'osservanza delle leggi ecclesiastiche, aggiunse queste parole « – Poichè in niun modo possiamo conoscere, come mai possono essere fedeli a noi coloro, i quali si sono mostrati infedeli a Dio e disubbidienti a' suoi sacerdoti» – Laonde ingiungendo a tutt'i presidi, e a tutt'i ministri de' suoi ministri di obbligare tutti, e ciascun di essi in particolare ad esibire la dovuta ubbidienza alle leggi della Chiesa, appose ancora severissime pene contro coloro, i quali non si fossero curati di un tal comando, soggiungendo tra le altre queste parole « — Coloro poi, i quali (che Dio lo tenga lungi) saranno trovati negligenti e disubbidienti in ciò, sappiano, che non ritengono onori nel nostro impero, fossero pure i nostri figli, non vi è luogo per essi nel nostro palazzo, nè più società, o comunicazione con noi, nè co' nostri, ma piuttosto saranno puniti con severità, e senza compassione».

Vogliamo poi che alle copie delle presenti Lettere anche impresse, sottoscritte dalla mano di un notajo pubblico, e munite del suggello di una persona costituita in dignità ecclesiastica, si presti la medesima fede, che si presterebbe alle medesime, se si esibissero e si mostrassero in originale.

A niuno adunque sia lecito violare, o contraddire con temerario ardimento questa pagina della Nostra conferma, innovazione, approvazione, commissione, invocazione, requisizione, decreto e volontà. Che se alcuno presumerà commettere un tale attentato, sappia ch'egli incorrerà l'indignazione di Dio Onnipotente e de' suoi beati Apostoli Pietro, e Paolo.

Dato in Roma presso Santa Maria Maggiore l'anno dell'Incarnazione del Signore mille settecento cinquantuno, il dì 17 marzo, l'undecimo anno del Nostro Pontificato.

D. Card. Passioneus
P. Datarius
torna __________________________________

NOTE:

[1] Si pretendeva, che la Bolla di scomunica fulminata da Clemente XII. contro i frammassoni era annullata, perchè il suo successore Benedetto XIV. non l'avea espressamente confermata: Benedetto XIV. pubblicò la presente Bolla per togliere ogni pretesto a' settari.

[2] Vedi la citata Enciclica.